Groep 5

Informatie voor groep 5

 

Uw kind zit dit schooljaar in groep 5. Dit betekent, dat hij of zij vanaf dit schooljaar de “bovenbouw” van de school bezoekt.

Er vinden wel enige veranderingen plaats. Zo gaat uw kind vanaf groep 5 volle weken naar school. Wel is er in groep 5 nog ruimte voor “eigen initiatief”.

Hierbij kunt u denken aan toneelstukjes, dansjes, muziek, quizzen, verzamelingen, spreekbeurten enz.

Dit jaar gaat uw kind ook beginnen met proefwerken maken. Uiteraard allemaal nog niet te ingewikkeld, maar vooral in het begin zal de hulp van ouders of oudere broer of zus wel nodig zijn.

 

Wat komt er in groep 5 zoal aan de orde?

 

Taal

We gebruiken hiervoor de methode genaamd Taalverhaal.

De nadruk ligt hier op (begrijpend) luisteren en spreken, stellen (= leren goed te formuleren in zinnen), het alfabet, het woordenboek en taalbeschouwing.

 

Spelling

Ook voor spelling gebruiken we deze methode (Taalverhaal – Spelling). De kinderen leren strategieën aan om de verschillende woorden op de juiste manier te schrijven. De woorden worden aangeboden in verschillende categorieën, zoals samengestelde woorden, woorden met de uitgangen –elijk en –achtig enz.

We werken in blokken van 7 weken, gedurende deze 7 weken worden er 8 woordpakketten aangeboden die door middel van signalering en controldictees getoetst worden. Na ieder dictee is er ruimte voor herhalen, remediëren en verrijken.

 

Leesmethode voor het voortgezet technisch lezen: Estafette

De leesmethode Estafette hanteert drie verschillende aanpakken om tegemoet te komen aan verschillen in instructiebehoeften van leerlingen.

Aanpak 1: dit is de aanpak die we hanteren voor de zogenoemde risicolezers. Bepaalde leerlingen lopen het risico achterop te raken in hun leesontwikkeling. Het gaat hierbij om leerlingen die op de leestoetsen een D- of een E-score behalen. Voor de leerkracht is deze groep leerlingen de groep waarnaar de meeste aandacht dient uit te gaan en de aanpak heeft de volgende kenmerken:
*Deze lezers krijgen de maximale aandacht van de leerkracht;
*Deze lezers krijgen twee keer per week 15 minuten extra leestijd;
*Deze lezers krijgen tijd toegewezen om te lezen in boeken naar eigen keuze (zoals stripboeken, verhalende boeken, tijdschriften etc.)


Aanpak 2: dit is de aanpak die we hanteren voor leerlingen die hun leesvaardigheid op de gebruikelijke wijze ontwikkelen. Deze leerlingen behalen op de leestoetsen een score op niveau B of C. De aanpak voor deze lezers heeft de volgende kenmerken:
*Deze lezers hebben, als nieuwe leesmoeilijkheden aan de orde komen, behoefte aan duidelijke instructie. Deze krijgen zij tegelijkertijd tijdens de instructie met de kinderen van aanpak 1;
*Deze lezers hebben geen extra leestijd nodig;
*Deze lezers krijgen voldoende gelegenheid om te lezen in boeken naar eigen keuze (zoals stripboeken, verhalende boeken, tijdschriften etc.)

 

Aanpak 3: dit is de aanpak die we hanteren voor leerlingen die hun leesvaardigheid opvallend snel ontwikkelen. Het zijn leerlingen die op de leestoetsen een A-score behalen.

Vlotte lezers vallen op door het feit dat ze al veel meer kunnen dan in de leeslessen aan de orde is geweest.

De aanpak voor deze lezers heeft de volgende kenmerken:
* Vlotte lezers werken in de Estafetteloper, een onderhoudsprogramma voor technisch lezen waarbij zij zelfstandig werken. Tijdens één les per week besteedt de leerkracht hieraan specifieke aandacht;
*Vlotte lezers krijgen ruimschoots gelegenheid om te lezen in boeken naar eigen keuze (zoals stripboeken, verhalende boeken, tijdschriften etc.)

 

Begrijpend lezen:

Als kinderen technisch voldoende kunnen lezen dan wordt de aandacht gericht op het leesbegrip. Dit oefenen we met de methode Nieuwsbegrip. Vanuit onderwerpen van het nieuws worden verschillende teksten gelezen en geoefend met verschillende strategieën. Hier hoort vaak een filmpje bij van het jeugdjournaal. Deze methode is een digitale methode (zonder lesboeken). We zullen dan ook regelmatig gebruik maken van de Ipads tijdens deze lessen.

 

Rekenen

Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld in Getallen. In groep 5 automatiseren de leerlingen de tafels van 1 tot en met 10. De bedoeling is dat ze deze tafels halverwege het schooljaar vlot uit het hoofd en door elkaar kennen. We behandelen in groep 5 ook de deeltafels 1 t/m 10 en hiervoor is de automatisering van de tafelsommen  eveneens noodzakelijk. In het tweede deel van het schooljaar delen ze ook met grote getallen, waarbij steeds de relatie met de deeltafels t/m 10 wordt gelegd

Verder werken de kinderen in het getallengebied tot 1000 en later ook tot 10.000.
Het optellen en aftrekken gaat tot 1.000.

 

Aardrijkskunde

We werken met de methode Meander.

In groep 5 worden 5 thema’s aangeboden die zich allemaal ”dicht bij huis” afspelen, te weten: Onderweg, Om ons heen, Waterland, Platteland en Over de grens. Hierbij wordt gewerkt met een lesboek en een werkschrift.

Aan het eind van een thema krijgen de kinderen een toets.

Vanaf het 3e thema wordt er ook topografie aangeboden.

 

Geschiedenis

Voor geschiedenis gebruiken we de methode Wijzer door de tijd. Termen zoals heden, verleden en toekomst, onze eigen geschiedenis en de geschiedenis van Wouw komen in een werkboek aan de orde.

Ook kijken we af en toe in de buurt rond en als het mogelijk is maken we nog een geschiedkundig uitstapje in de omgeving.

Ook hier krijgen de kinderen na ieder blok een proefwerk.

 

Biologie en techniek

Evenals in de vorige groepen genieten we van “alles wat groeit en bloeit en steeds weer boeit”. We gebruiken de methode Natuniek, die kinderen op een speelse en ontdekkende wijze laat kennisnemen van de natuur en techniek. Deze methode biedt een afwisseling tussen thematisch werken, meer op kennisverwerving gericht, en projecten. In de themalessen doen de leerlingen proeven en ieder thema bestaat uit twee soorten lessen: een kijkles (leerkrachtgebonden) en een werkles (zelfstandig). Voor Natuniek worden er in groep 5 nog geen proefwerken gegeven.

 

Verkeer

De nadruk ligt op het leren van eigen verantwoordelijkheid en keuze in verkeerssituaties.

We maken gebruik van een verkeersboek en een werkschrift uit de methode Wijzer door het verkeer.

Voor verkeer worden geen proefwerken opgegeven.

 

Engels

We werken met de methode Take it Easy.

De lessen worden grotendeels via het digibord gegeven door een digiteacher. Er wordt gebruik gemaakt van spreekoefeningen, muziekclips en filmpjes.

Er zijn 6 units:

1  namen van landen, getallen, personen

2  eten en drinken, maaltijden

3  kleuren, wilde dieren, huisdieren

4  richtingen, verkeer, woonomgeving

5  lichaam, beweging

6  huis, woonomgeving

Er worden geen proefwerken gegeven.

 

Muziek, gym, handvaardigheid, tekenen

De methode voor muziek Moet je doen wordt regelmatig gebruikt, naast andere muziekboeken etc. Ook worden er door mensen van  harmonie Oranje gastlessen gegeven.

 

Gym wordt gegeven in de Wouwse sporthal “De Omganck”.

De precieze tijden staan vermeld op de website.

 

Voor handvaardigheid / tekenen wordt de methode Uit de Kunst regelmatig gebruikt, naast andere handvaardigheidboeken.

 

Diversen

Door het jaar heen zijn er regelmatig toetsen om de vorderingen van uw kind in de gaten te houden.

De schriften en werkboeken gaan regelmatig mee naar huis, zodat u op de hoogte blijft van het schoolwerk van uw kind.

 

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.