Groep 6

Informatie van groep 6

 

Taal

Wij werken op school met de methode Taalverhaal. Ieder hoofdstuk begint met een verhaal. In twee weken tijd komen allerlei taalaspecten rond dit thema aan de orde, zoals woordenschat, stellen en stijl.

 

Spelling wordt apart aangeboden. Er zijn 5 blokken van 7 weken .In de eerste , tweede, vierde en vijfde week worden er 2 woordpakketten aangeboden. In de derde en zesde week worden er dictees afgenomen en in de zevende week vindt  er herhaling en verdieping plaats.

 

Rekenen

We gebruiken dit jaar voor het tweede jaar de methode Wereld in Getallen.

De methode bestaat uit 8 blokken. Sommige blokken beslaan 4 weken, andere 5. Elk blok wordt afgesloten met een toets en daarna herhaling of verrijking.

De leerlingen krijgen klassikaal instructie. Daarna werken de aanpakken 2 en 3 aan hun weektaak op niveau . Aanpak  1 krijgt extra instructie en werkt daarna ook  aan de weektaak.

Ook de computers worden ingezet bij de weektaak.

 

Wat komt er dit jaar aan bod :

* Oriëntatie  in de getallen: 

getallenlijn t/m 10.00,  telrij  t/m 10.000,  positiewaarde,  afronden op duizendtallen en honderdtallen,  kommagetallen bij lengte, inhoud en gewicht.

* Optellen en aftrekken:

Optellen en aftrekken t/m 10.000 , kolomsgewijs  optellen en aftrekken t/m 1000 ,

cijferend optellen t/m 1000.

* Vermenigvuldigen en delen:

Automatisering tafels, delen, met en zonder rest, grote vermenigvuldigingen en deelsommen zoals 7 x 49 en 320: 4.

* Geld : 

Optellen en aanvullen van bedragen, teruggeven, toepassing  zoals korting uitrekenen

* Tijd:

Herhaling klokkijken digitaal en analoog.

Kalender , tijdsduur (dienstregeling)

* Meten:

Lengte: mm,  cm,  dm,  m,  km

Inhoud: ml,  cl,  dl,  l

Opp. cm²,  m²

Omtrek

Gewicht: kg ,  gr

* Meetkunde 

Plattegrond met hoogtegetallen

Ruimtelijke oriëntatie

Introductie windroos en windrichtingen

* Diagrammen

* Verhoudingen 

* Coördinaten 

 

Lezen

Technisch lezen: een leesmethode voor het voortgezet technisch lezen, Estafette

 

Deze leesmethode hanteert drie verschillende aanpakken om tegemoet te komen aan verschillen in instructiebehoeften van leerlingen.

 

Aanpak 1: dit is de aanpak die we hanteren voor de zogenoemde risicolezers. Bepaalde leerlingen lopen het risico achterop te raken in hun leesontwikkeling. Het gaat hierbij om leerlingen die op de leestoetsen een D- of een E-score behalen. Voor de leerkracht is deze groep leerlingen de groep waarnaar de meeste aandacht dient uit te gaan en de aanpak heeft de volgende kenmerken:

* Ø  Deze lezers krijgen de maximale aandacht van de leerkracht;

* Ø  Deze lezers krijgen vier per week 15 minuten extra leestijd;

* Ø  Deze lezers krijgen tijd toegewezen om te lezen in boeken naar eigen keuze (zoals stripboeken, verhalende boeken, tijdschriften etc.)

 

Aanpak 2: dit is de aanpak die we hanteren voor leerlingen die hun leesvaardigheid op de gebruikelijke wijze ontwikkelen. Deze leerlingen behalen op de leestoetsen een score op niveau B of C. De aanpak voor deze lezers heeft de volgende kenmerken:

* Ø  Deze lezers hebben, als nieuwe leesmoeilijkheden aan de orde komen, behoefte aan duidelijke instructie. Deze krijgen zij tegelijkertijd tijdens de instructie met de kinderen van aanpak 1;

* Ø  Deze lezers hebben geen extra leestijd nodig;

* Ø  Deze lezers krijgen voldoende gelegenheid om te lezen in boeken naar eigen keuze.

 

Aanpak 3: dit is de aanpak die we hanteren voor leerlingen die hun leesvaardigheid opvallend snel ontwikkelen. Het zijn leerlingen die op de leestoetsen een A-score behalen. Vlotte lezers vallen op door het feit dat ze al veel meer kunnen dan in de leeslessen aan de orde is geweest. 

De aanpak voor deze lezers heeft de volgende kenmerken:

* Ø  Vlotte lezers werken in de Estafetteloper, een onderhoudsprogramma voor technisch lezen waarbij zij zelfstandig werken. Tijdens één les per week besteedt de leerkracht hieraan specifieke aandacht;

* Ø  Vlotte lezers krijgen ruimschoots gelegenheid om te lezen in boeken naar eigen keuze.

 

Begrijpend lezen
Hiervoor gebruiken we de digitale methode “Nieuwsbegrip XL” (met nieuwsartikelen ingedeeld op 3 verschillende leesniveaus).Deze artikelen zijn altijd heel actueel. De eerste tekst behandelt een nieuwsitem. De tweede tekst is ook gebaseerd op hetzelfde nieuws maar heeft vaak een andere vorm. Het kan een gedicht zijn of een interview. Bij beide lessen wordt  een aantal basisstrategieën aangeleerd en geoefend. De derde les is een woordenschat oefening.

 

Huiswerk

Proefwerken

Proefwerken voor aardrijkskunde, biologie en geschiedenis worden een week van tevoren opgegeven. De bedoeling is dat het leren van proefwerken volgens een vast plan gebeurt. Het beste is om het proefwerk te verdelen in stukken die te overzien zijn. De eerste dag meteen beginnen en iedere dag komt er een stukje leerstof bij. De laatste dag bewaren om alles nog eens door te nemen.

Bij topografie van aardrijkskunde krijgen de kinderen per provincie uitleg en oefening en krijgen zij ook een blinde kaart mee om te oefenen.

 

Algemeen

Elk kind houdt in dit schooljaar 2 boekbesprekingen en maakt 1 werkstuk waarbij een presentatie wordt gehouden. Ze krijgen ruim van te voren te horen wanneer ze aan de beurt zijn. 

 

Het kan zijn dat uw kind huiswerk meekrijgt voor rekenen en/of  taal. Dit kunnen woordpakketten zijn, maar ook  reken- of taalonderdelen waar voor uw kind wat extra aandacht behoeft.

 

Klassenbeurt

In groep 6 worden iedere week twee leerlingen verzocht klassenbeurt te zijn. Een klassenbeurt houdt in dat je helpt met lichte karweitjes zoals vegen , digibord uitschakelen, ramen sluiten , tafeltjes poetsen etc.

We streven ernaar de kinderen voor kwart voor vier naar huis te laten gaan.

Deze klassenbeurten hebben tot doel: een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het netjes houden van de klas.