Klankbordgroep Ouders

Geachte ouders/verzorgers,

Wij willen, als school, graag de contacten met alle ouders/verzorgers verbeteren en/of optimaliseren. Nu kunnen ouders al zitting nemen in de oudervereniging, de medezeggenschapsraad of in bepaalde werkgroepen.

Om u, ouders/verzorgers, nog meer in de gelegenheid te stellen te praten over het beleid en de ontwikkelingen van de school, is er een “klankbordgroep ouders”.

In de bijlage kunt u meer lezen over de opzet en doelstellingen van deze informele overlegvorm, een meedenkpanel van ouders.

Wilt u:

-               meedenken over de ontwikkelingen van de school,
-               meedenken over oplossingen voor mogelijke problemen,
-               meedenken over de toekomst van De Stappen,
-               een rol spelen bij de kwaliteit van de school,

en u vindt een goede communicatie belangrijk? Dan nodig ik u uit, zitting te nemen in de “klankbordgroep ouders”. U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een email te sturen naar directie@destappenkpo.nl met als onderwerp “klankbordgroep”. Gelieve uw naam, naam van uw kind(eren) en in welke groep ze zitten, in de email te vermelden.

Na de carnavalsvakantie ontvangt u dan een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.

Met vriendelijke groet

M.H.J. Damen, rdo
Directeur


Download bijlage