Zorgvuldig en gestructureerd

Ons onderwijs wordt gegeven volgens een zorgvuldig planning. Deze planning heeft betrekking op de ontwikkelingsgebieden van de kinderen en op de wijze waarop we de leerstof aanbieden aan de kinderen (wat hebben de kinderen nodig, planning van de leerstof en hoe geven we instructie). Na een uitvoeringsperiode worden de planning en de uitvoering geëvalueerd en waar nodig bijgesteld voor de uitvoering in de volgende periode. Zo houden we zicht op wat goed gaat en passen we aan wat veranderd of verbeterd moet worden. 

 

Na- en bijscholing is onontbeerlijk bij het werk van professionals. De scholing van de medewerkers van De Stappen staat in relatie met de ontwikkelingen van de school. Alle teamleden volgen de teamscholing die bestaat uit studiedagen en uit training ’on the job’. De trainingen worden gegeven door interne- of externe  experts op het gebied waar de training zich op richt. Daarnaast volgen enkele leerkrachten individuele scholing die in relatie staat tot de ontwikkeling van de school en de organisatie.


De ontwikkeling van de school wordt uitgezet voor een periode van 5 jaar. Deze periode staat beschreven in ons schoolplan.  Dit schoolplan ligt voor u ter inzage op school.                          

 

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.