Vooruitkomen is stappen zetten

Een kind in de basisschoolleeftijd heeft nog een heel leven voor zich. Toch zult u zich als ouder realiseren dat in deze jonge jaren de basis wordt gelegd voor de toekomst. Op basisschool De Stappen is deze gedachte de rode draad binnen ons onderwijs. Dit betekent dat onze leerlingen, naast onderwijs in kernvakken als rekenen en taal, ook onderwijs krijgen dat hen voorbereid op hun toekomst in onze maatschappij. Onze school is gestoeld op de volgende vier pijlers:

 

Toekomstgericht: Wij streven ernaar dat uw kind bij het verlaten van groep 8 de kennis en vaardigheden heeft die nodig zijn voor de toekomst. Zodat hij of zij als actieve burger in onze maatschappij kan leven en werken.

 

Stimulerend: Effectief leren gebeurt actief en interactief. Onze leerlingen krijgen dan ook stimulerend onderwijs. Dit betekent dat we hen aanmoedigen kritisch te denken, probleemoplossend en besluitvaardig te zijn. Zo kunnen zij zich blijvend ontwikkelen.

 

Respectvol: Wij zijn actief bezig met thema’s als respect, tolerantie en samenwerking. Zo geven wij onze leerlingen stevige basiswaarden mee waarmee ze zich staande kunnen houden in onze veeleisende samenleving.

 

Vertrouwd: Op De Stappen heerst een pedagogisch klimaat waarin uw kind zich vertrouwd en veilig voelt. Op onderwijskundig gebied proberen we ieder kind te geven wat het nodig heeft. We respecteren hierbij de verschillen tussen de kinderen.

 

Als ouder wilt u uiteraard dat uw kind aan het einde van de basisschool zo goed mogelijk is voorbereid op het voortgezet onderwijs én op het leven in onze maatschappij.