Onderwijs

In de afgelopen jaren heeft het team van De Stappen zich gebogen over de toekomst van het onderwijs op de school. We hebben omschreven welke kennis en vaardigheden nodig zijn om uw kinderen optimaal voor te bereiden op de toekomst. Dit is beschreven in een visie waarin uw kind centraal staat. De opdrachten die we uw kind en onszelf mee willen geven: Vertrouw! Wees betrokken! Ontdek! Onderneem! Groei!

 

Onze maatschappij verandert snel. Kinderen hebben tegenwoordig andere kennis en vaardigheden nodig dan vroeger. We hebben gezocht naar een manier om aan deze veranderende eisen tegemoet te komen zonder zaken die hun waarde hebben bewezen overboord te zetten. Hierbij realiseerden we ons al snel dat, als je het kind centraal stelt, je niet de leerstof leidend moet laten zijn. We moeten uitgaan van de talenten, vaardigheden en capaciteiten van het kind.

 

Dit uitgangspunt maakt dat je anders naar je organisatie moet kijken en een organisatie- en samenwerkingsvorm inricht, die flexibel is en kinderen uitdaagt om talenten, vaardigheden en kennis optimaal, op eigen niveau, te ontwikkelen. 

Kinderen werken dan met leerlijnen en leerdoelen die nauw aansluiten bij de ontwikkeling van het individuele kind, waarbij de tussen-, eind- en kerndoelen zijn gegarandeerd. Hierbij gebruiken we de huidige methodes en methodieken, maar organiseren we het onderwijs rondom het kind en minder rondom de leerstof.

 

We stellen de doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar centraal. Dat betekent dat we het huidige leerstofjaarklassensysteem de komende jaren in kleine, veilige en weloverwogen stappen aanpassen naar een meer kindgerichte aanpak. Elk kind is uniek en verdient maatwerk.