SpeelLeerCentrum

De Stappen groeit naar een Speelleercentrum (Intergraal Kindcentrum)


Wat is een integraal Kindcentrum?

Gemiddeld gaat een kind 940 uur per jaar, verplicht opgelegd door de leerplicht (WPO), naar school. In die tijd wordt het kind geacht te leren lezen, schrijven, rekenen en kennis te nemen van de wereld. Daarnaast zijn er door de jaren heen veel doelstellingen bijgekomen. Doelen zoals burgerschap, gezondheid, beweging, waarden en normen, samenwerken en zijn steeds meer verschoven van het private domein (ouders) naar het publieke domein (school, opvang, verenigingen).

 

Een kind is echter gemiddeld 5000 uur per jaar wakker. In die tijd is het kind in beweging, ontdekt, is nieuwsgierig en beweegt zich in zijn/haar wereld. Door niet meer vanuit een versnipperd systeem van voorzieningen (school, peuteropvang, kinderopvang, Buitenschoolse opvang, etc) te denken, maar door bundeling (samenhang) en afstemming van mensen/professionals/organisaties, verbinden we het kindnetwerk en kunnen we een belangrijke rol spelen in het leven van het opgroeiende kind.

 

Verbinden en samenwerken van alle personen en instanties die betrokken zijn bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen is in deze tijd en in de context van de leefomgeving (dorp) noodzaak.

 

Wij willen, als school, hierin het voortouw nemen en ons ontwikkelen tot een maatschappelijke onderneming in de vorm van een Integraal Kindcentrum / Speelleercentrum en een centrale plaats in het dorp innemen.

 

Dat betekent, dat we samen werken vanuit

-        Een gezamenlijke verantwoordelijkheid, vanuit één visie, één curriculum (ontwikkelings-, speel- en pedagogisch beleid) en één organisatie, uitgaande van de ontwikkeling van kinderen.

-        Waar vanuit één integraal ontwikkelingscurriculum, aaneengesloten dagarrangementen worden aangeboden.

-        Waar (externe) partners samenwerken in het belang van het kind.

-        Dat is ingericht vanuit het dorp/context.

 

Het afgelopen schooljaar heeft het team van De Stappen, samen met het personeel van Kober Kinderopvang, zich gebogen over de toekomst van de school en de samenwerking met kinderopvang. Vanuit deze bijeenkomsten is de volgende missie/visie ontstaan:

 

Wij zijn een speelleercentrum waar kinderen vanuit een geborgen omgeving geïnspireerd worden zich te ontwikkelen tot jongeren die vol vertrouwen de toekomst tegemoet treden.  

We leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Hierbij begeleiden we de kinderen in samenwerking met hun ouders en hun leefomgeving.

 

Wij geloven dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en graag willen leren. Zij hebben daarbij sturing nodig zodat zij zich de waarden, kennis en vaardigheden eigen kunnen maken die ze nodig hebben voor de toekomst. Wij beschouwen het onze taak de balans te vinden tussen dit aanbod en de begeleiding van de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen.

 

Vanuit deze missie/visie is ook een aantal kernwaarden geformuleerd:

GROEI!, ONDERZOEK!, ONDERNEEM!, VERTROUW! en WEES BETROKKEN!

 

De missie/visie en de kernwaarden vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van een Integraal KindCentrum / Speelleercentrum in Wouw. Deze ontwikkeling staat los van wel of geen nieuwbouw, hoewel het prachtig zou zijn deze ontwikkeling te mogen realiseren in een eigentijds gebouw, dat nauw aansluit bij onze visie op ontwikkeling van kinderen.