Groep 1-2

De kleuters komen ‘s morgens tijdens de inloop zelfstandig de klas binnen. Hier liggen werkjes klaar waar ze mee mogen starten. Om 8.40u begint de dag en gaat de juf in de kleine kring. De andere kinderen werken dan door met hun inloopwerkje. Op deze manier komen alle kleuters 2x per week in een klein groepje aan de beurt voor taal en rekenen. Hierna starten we de dag in de grote kring.

 

Ons aanbod halen wij uit de methode Schatkist, hierover kunt u verder in deze brief meer lezen. Dit aanbod vullen wij aan met activiteiten en uitdagend hoekenwerk dat ook past bij de belevingswereld van de kinderen en bij de doelen van Schatkist. Tijdens het werken, kiezen de kleuters op het planbord waar ze die dag mee willen spelen. Hiermee leggen we de verantwoordelijkheid bij de kinderen.

Om ervoor te zorgen dat ze niet steeds voor hetzelfde werkje of dezelfde hoek kiezen, werken we ook met een weektaak. Voor groep 2 zijn dit 4 taken die ze gedurende 1 week moeten maken. De kleuters mogen dit zelf plannen, maar worden hierbij, waar nodig, zeker geholpen door de juf. Groep 1 krijgt ook een weektaak, maar deze is nog minder verplicht.

Naast het werken/spelen gaan de kleuters 2x per dag buitenspelen. We gymmen op verschillende momenten in de week in ons speellokaal. U hoeft hier geen kleding of schoenen voor mee te geven.

Naast Schatkist besteden we in de kleutergroepen natuurlijk ook nog aandacht aan:

 • Muziek: deze lessen worden vaak gegeven door vakleerkracht van Muzisens.

 • De Kanjertraining: waarbij we met behulp van de handpoppen en het boek Max en het dorpje de

  omgang met elkaar bespreken en naspelen. Hierbij gaan we vooral in op gewenst gedrag

 • Gym: met de eigen leerkracht gaan we naar ons speellokaal voor spel- en gymlessen. Bij slecht weer

  vervangt dit het buiten spelen.

 • Cultuur: ieder jaar krijgen we 2 activiteiten of voorstellingen aangeboden vanuit Vitamine C, waarbij

  verschillende disciplines aan bod komen zoals, dans, drama, beeldende kunst.

  We stimuleren de zelfredzaamheid van de kinderen door ze zoveel mogelijk echt zelf te laten doen. De kleuters gaan dus zelf naar het toilet en moeten zindelijk zijn. Voor de pauze graag fruit of groente meegeven en een beker drinken. Op hele warme dagen ook graag een flesje water.

 • Wij volgen de ontwikkeling van uw kind met behulp van het observatie- en registratiesysteem KIJK! Wij observeren gedurende een half jaar op 17 ontwikkelingslijnen en vullen dan in januari en juni de registratie in. Hierbij wordt de ontwikkeling van uw eigen kind gekoppeld aan zijn eigen leeftijd. Het kijkrapport wordt met u besproken tijdens de oudergesprekken. Vervolgens stemmen we ons aanbod af op het niveau van uw kind. Hierdoor is het mogelijk dat een kind uit groep 1-2 al eerder doorstroomd naar de volgende groep. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met ouders.

   

 • Schatkist

  We werken in de kleutergroep van de Stappen met de methode Schatkist editie 3. Om u een idee te geven over hoe deze methode is opgebouwd volgt hier onder enige informatie. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze tijdens het startgesprek van uw kind stellen.

  Met Schatkist editie 3 werken we doelgericht aan de brede ontwikkeling van kinderen uit groep 1 en 2. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod, op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, praktijkervaringen en maatschappelijke veranderingen. Spelenderwijs leren kleuters de wereld om zich heen begrijpen.

  Spelen en leren met Pompom

  Pompom is het centrale karakter binnen Schatkist en het vriendje van de kinderen. Schatkist werkt met ankers. In elk anker legt Pompom de kinderen een ‘probleempje’ voor. Vanuit deze centrale probleemstelling gaan de kinderen gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Dit verzekert samenhang tussen alle activiteiten. De activiteiten zijn dus geen losse lesjes, maar vormen één samenhangende spel- en leercontext.

  De wereld van Pompom vergroot de beleving bij kinderen. Kinderen herkennen zich in Pompom. Hij vormt voor de kinderen de verbinding tussen de wereld van Pompom en hun eigen wereld. Pompom helpt kinderen om hun eigen ervaringen te verwoorden. Pompom zegt bijvoorbeeld dingen die de kinderen zelf misschien nog niet durven te zeggen. Hij stimuleert ze en verlaagt de drempel voor de kinderen om hun eigen ervaringen te delen en uit te spreken. Hierdoor voelen ze zich vrijer om te gaan ontdekken en onderzoeken.

Kerndoeldekkend en 21e eeuwse vaardigheden

In Schatkist komen de volgende kerndoelen aan bod: Taal, Rekenen, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Motoriek, Kunstzinnige vorming, Wereldoriëntatie, Wetenschap & Technologie.

Thema’s:

Elk jaar worden er een aantal thema’s van Schatkist aangeboden. De thema’s zijn steeds opgebouwd vanuit een startverhaal met aansluitende activiteiten. Per thema ontvangt u een nieuwsbrief via MijnSchoolInfo (MSI), zodat u op de hoogte bent waarover we werken in de groep en thuis mogelijk kunt aansluiten bij dit onderwerp.

Routines en materialen:

 • -  De handpoppen Pompom, Loeloe en Zoem

 • -  Het bijenhotel

 • -  De getallenwand

  Pompom, Loeloe en Zoem:
  Pompom is onze klassenknuffel, een grote handpop die in elke groep ‘woont’. Hij heeft zijn eigen plekje in de groep en hij helpt bij het kennismaken met nieuwe dingen, een nieuw thema of een nieuw spel. Loeloe is het nichtje van Pompom en Zoem de bij is de verbindende factor richting groep 3. Via Zoem wordt er spelenderwijs kennis gemaakt met letters.
  Het bijenhotel:
  In onze groepen proberen we op verschillende manieren de nieuwsgierigheid voor letters & de geschreven taal te stimuleren. In elke themaperiode staan ongeveer 2 letters centraal. De letters die centraal staan zijn altijd gekoppeld aan een woord uit het startverhaal. Iedere letter die is aangeboden heeft een kamer op de poster van het bijenhotel. Als Pompom gaat logeren met de kinderen van groep 2 dan krijgt hij ook een letterkoffertje mee. Het is de bedoeling dat het kind dan thuis op zoek gaat naar kleine voorwerpen met de letter die centraal staat. Op school wordt na het weekend besproken of de voorwerpen juist zijn en worden ze even tentoongesteld. Op deze manier breiden we de letterkennis van de kinderen uit. Hierbij staat het kennismaken met letters centraal, het leren lezen wordt in groep 3 aangeboden.

  De getallenwand:
  Ook is er in de kleutergroepen spelenderwijs aandacht voor cijfers en hoeveelheden. We oefenen dit tijdens rekenspelletjes in de grote en kleine kring, maar ook met behulp van de getallenwand in de rekenhoek. Passend bij het thema kan er hier met echt materiaal, zoals bijv. schelpen in de zomer, kastanjes in de herfst geteld en gerekend worden.
  De methode Schatkist sluit heel goed aan bij de lees- en rekenmethode van groep 3, waardoor we voor een doorgaande lijn kunnen zorgen.

  Thematijd:
  Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen ook samenwerken met kinderen uit de andere onderbouwklassen. Vorig schooljaar hebben we de klasdeuren er in de onderbouw dan ook uitgehaald, zodat de fysieke drempel hierdoor is weggenomen. Wij vertrouwen erop dat kinderen zelf nieuwsgierig zijn en we willen dat ze al van jongs af aan keuzemogelijkheden krijgen waar er gespeeld en dus ook geleerd mag worden. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk dat we een open structuur bieden.
  De peuters en kleuters ontmoeten elkaar tijdens het buitenspelen, maar spelen ook samen in ‘'het zaaltje’'. Ook de kinderen uit groep 2-3 ontmoeten ze tijdens deze momenten. In de middagen werken we echt groepsoverstijgend van groep 1 t/m 4 met thematijd. Tijdens thematijd werken we in circuit.
  Bij sommige thema’s mogen de kinderen echt kiezen op interesse en worden de groepen dus op voorkeur gemixt. Kinderen kunnen ontzettend veel van elkaar leren. Bij andere thema’s ontmoeten ze elkaar in één grote spelhoek. Bij de thema’s is het de bedoeling dat we situaties uit het echte leven gaan uitspelen. Tijdens dit spel maken we samen met de kinderen de spullen die nodig zijn voor de hoek. Spelenderwijs oefenen de kinderen taal en rekenen door bijvoorbeeld het schrijven van lijstjes, uitrekenen van bedragen etc. Ook is het mogelijk dat we een uitstapje gaan maken of iemand uitnodigen die over het onderwerp komt vertellen.
  Per thema zullen wij u op de hoogte houden van de activiteiten en laten zien wat we samen spelenderwijs geleerd hebben.
  Samen blijven we in ontwikkeling en zullen gedurende het jaar vast nog aanpassingen doen. Wij staan altijd open voor tips en suggesties, maar ook om vragen te beantwoorden.