Groep 1/2

We werken in de kleutergroepen van de Stappen met de methode Schatkist editie 3. Om u een idee te geven over hoe deze methode is opgebouwd volgt hier onder enige informatie. Mocht u nog vragen hebben, dan horen we ze graag! Met Schatkist editie 3 werken we doelgericht aan de brede ontwikkeling van kinderen uit groep 1 en 2. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod, op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, praktijkervaringen en maatschappelijke veranderingen. Spelenderwijs leren kleuters de wereld om zich heen begrijpen. In de didactiek van Schatkist vormen onderzoekend en ontwerpend leren de basis. In een uitdagende speel- en leeromgeving worden alle kinderen nieuwsgierig gemaakt om in interactie met elkaar en de leerkracht nieuwe dingen en situaties te onderzoeken, te ontwerpen en in hun spel te verweven. Vanuit hun verwondering en spelbeleving gaan kinderen samen waarnemen, nadenken, handelen en reflecteren. Daarmee zetten ze een eerste belangrijke stap in het aanleren van basisvaardigheden die nodig zijn in het dagelijks leven.

 

Spelen en leren met Pompom

Pompom is het centrale karakter binnen Schatkist en het vriendje van de kinderen. Schatkist werkt met ankers. In elk anker legt Pompom de kinderen een ‘probleempje’ voor. Vanuit deze centrale probleemstelling gaan de kinderen gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Dit verzekert samenhang tussen alle activiteiten. De activiteiten zijn dus geen losse lesjes, maar vormen één samenhangende spel- en leercontext. De wereld van Pompom vergroot de beleving bij kinderen. Kinderen herkennen zich in Pompom. Hij vormt voor de kinderen de verbinding tussen de wereld van Pompom en hun eigen wereld. Pompom helpt kinderen om hun eigen ervaringen te verwoorden. Pompom zegt bijvoorbeeld dingen die de kinderen zelf misschien nog niet durven te zeggen. Hij stimuleert ze en verlaagt de drempel voor de kinderen om hun eigen ervaringen te delen en uit te spreken. Hierdoor voelen ze zich vrijer om te gaan ontdekken en onderzoeken.

 

Kerndoeldekkend en 21e eeuwse vaardigheden

In Schatkist komen de volgende kerndoelen aan bod: Taal, Rekenen, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Motoriek, Kunstzinnige vorming, Wereldoriëntatie, Wetenschap & Technologie.

 

Thema’s:

Elk jaar worden er 8 thema’s van Schatkist aangeboden. De thema’s zijn steeds opgebouwd vanuit een startverhaal met aansluitende activiteiten. Per thema ontvangt u een nieuwsbrief via MijnSchoolInfo (MSI), zodat u op de hoogte bent waarover we werken in de groep en thuis mogelijk kunt aansluiten bij dit onderwerp.

Routines en materialen:

- De handpoppen Pompom, Loeloe en Zoem

- Het bijenhotel

- De getallenwand

 

Pompom, Loeloe en Zoem:

Pompom is onze klassenknuffel, een grote handpop die in elke groep ‘woont’. Hij heeft zijn eigen plekje in de groep en hij helpt bij het kennismaken met nieuwe dingen, een nieuw thema of een nieuw spel. Loeloe is het nichtje van Pompom en Zoem de bij is de verbindende factor richting groep 3. Via Zoem wordt er spelenderwijs kennis gemaakt met letters.

 

Het bijenhotel:

In onze groepen proberen we op verschillende manieren de nieuwsgierigheid voor letters & de geschreven taal te stimuleren. In elke themaperiode staan ongeveer 2 letters centraal. De letters die centraal staan zijn altijd gekoppeld aan een woord uit het startverhaal. Iedere letter die is aangeboden heeft een kamer op de poster van het bijenhotel. Als Pompom gaat logeren met de kinderen van groep 2 dan krijgt hij ook een letterkoffertje mee. Het is de bedoeling dat het kind dan thuis op zoek gaat naar kleine voorwerpen met de letter die centraal staat. Op school wordt na het weekend besproken of de voorwerpen juist zijn en worden ze even tentoongesteld. Op deze manier breiden we de letterkennis van de kinderen uit. Hierbij staat het kennismaken met letters centraal, het leren lezen wordt in groep 3 aangeboden.

 

De getallenwand:

Ook is er in de kleutergroepen spelenderwijs aandacht voor cijfers en hoeveelheden. We oefenen dit tijdens rekenspelletjes in de grote en kleine kring, maar ook met behulp van de getallenwand in de rekenhoek. Passend bij het thema kan er hier met echt materiaal, zoals bijv. Schelpen in de zomer, kastanjes in de herfst geteld en gerekend worden.


De methode Schatkist sluit heel goed aan bij de lees- en rekenmethode van groep 3, waardoor we voor een doorgaande lijn kunnen zorgen.

Naast Schatkist besteden we in de kleutergroepen natuurlijk ook nog aandacht aan:

· Muziek: deze lessen worden vaak gegeven door een externe muziek juf van Muzisens.

· De Kanjertraining: waarbij we met behulp van de handpoppen en het boek Max en het dorpje de omgang met elkaar bespreken en naspelen. Hierbij gaan we vooral in op gewenst gedrag

· Gym: met de eigen leerkracht gaan we naar ons speellokaal voor spel- en gymlessen. Bij slecht weer vervangt dit het buiten spelen.

· Cultuur: ieder jaar krijgen we 2 activiteiten of voorstellingen aangeboden vanuit Vitamine C, waarbij verschillende disciplines aan bod komen zoals, dans, drama, beeldende kunst.

Kom gerust eens een kijkje nemen bij ons in de klassen, dan kunt u zien hoe wij al spelend ontzettend veel leren van en met elkaar!