Groep 2-3

Informatie voor groep 3

 

Wij werken per schooljaar 2019-2020 met 2 nieuwe groepen, namelijk de combi groep 2-3. Passend bij de nieuwe visie en een nieuw schoolgebouw in de toekomst draaien deze beide groepen nu in een geschakeld lokaal met open wand al zoveel mogelijk samen. Hierbij vinden wij het van groot belang dat het spelend leren, zoals dat bij de kleuters 'normaal' is wordt doorgezet in groep 3. Hiermee willen wij de drempel tussen groep 2 en groep 3 weg halen. Voorheen moesten kinderen in groep 3 toch vaak veel en lang aan een tafel zitten en opeens alles gaan verwerken met boek en schrift. Kijkend naar deze leeftijdsgroep is dat in onze ogen niet passend. Kinderen leren meer als er ook nog ruimte mag zijn voor de spel- en beweegbehoefte van het jonge kind. Natuurlijk worden vaardigheden passend bij groep 3 nog gewoon aangeboden, maar we willen het lezen, schrijven en rekenen zoveel mogelijk toepassen binnen thema's en spelactiviteiten zodat het ook echt nut krijgt voor het kind. Voor groep 2 sluiten wij aan bij het lesaanbod van de groepen 1-2 d.m.v. de methode Schatkist, zie informatie 1-2. We laten de thema's in de onderbouw zo veel mogelijk bij elkaar aansluiten en zorgen zo voor een ononderbroken ontwikkelingslijn.

 

Algemeen:

We maken nu gebruik van 2 geschakelde lokalen, waarbij de wand open is. Kinderen kunnen en mogen hierdoor echt een plek zoeken die zij prettig vinden om te leren. De samenwerking tussen de leerkrachten heeft als groot voordeel dat er in verschillende samenstellingen gewerkt kan worden. Hierdoor wordt een kind ook door ''meer ogen'' gezien, waardoor we nog beter in kunnen spelen op de behoeftes van uw kind.

Groep 3 krijgt 1x per week gym in sporthal 'De Omganck', waarbij de les wordt verzorgd door een gymdocent. Groep 2 maakt nog gewoon gebruik van de speelzaal op school, waar de leerkracht zelf de gymles geeft. De ochtendpauze is gesplitst in een eetpauze rond 9.45 en een buitenspeel-pauze van 10.30u. tot 10.45u. op de speelplaats van groep 2-3/4. De kinderen van groep 2 blijven hierna langer buitenspelen en zo is er in de groep weer even ruimte voor een rustige instructie.

 

Alle kinderen van groep 2-3 mogen voor de inloop direct naar binnen komen. Dit is om 8.30 en om 13.00u. Natuurlijk bent u als ouder dan ook van harte welkom om even samen met uw kind een werkje op te starten. De inloopactiviteiten staan al klaar zodra de kinderen de klas in komen, zodat er gelijk gestart kan worden

 

Lezen/taal:

Voor uw kind is een heel spannend schooljaar aangebroken; het leert nu lezen en schrijven! In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 12 kernen (hoofdstukken). Via nieuwsbrieven die worden verzonden via MijnSchoolInfo wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren en hun ontwikkeling stimuleren! Het is van groot belang dat kinderen veel leeskilometers maken, dus het zou fijn zijn als u daar thuis ook mee wilt oefenen. Voorlezen blijft van belangrijk, maar uw kind zal ook zelf aan u willen laten horen wat het al kan.

In onze leesmethode "Veilig Leren Lezen" starten de kinderen met het lezen van structureerwoorden. Deze woorden zijn gegroepeerd rond een ankerverhaal en vormen samen een kern.

Belangrijke hulpmiddelen om deze woordjes door de kinderen te laten beleven en bij hen in te prenten zijn: de wandplaten, vertellingen, werkbladen, letterdozen, leesboekjes, klikklak boekjes, woordkaartjes, woordstroken, lettermuur, leesboekjes met wisselrijtjes, schrijfoefeningen, enz.

De kinderen leren de verschillende klanken onderscheiden:"k-i-m" (klank/letteranalyse) en ze leren om klanken/letters aan elkaar te koppelen tot een woord: "kim" (synthese).

De klanken worden naarmate de weken vorderen steeds sneller aan de lettertekens gekoppeld. Bovendien leren ze deze letters ook nog schrijven. We starten dit jaar met blokletters, later in het jaar gaan we oefenen met de schrijfletters van het verbonden schrift.

Na 6 woordkernen (35 woordjes) kennen de kinderen nagenoeg alle letters en kunnen daarmee dan ook al nieuwe woordjes lezen of zelf maken. De nadruk bij kern 1 t/m 6 (augustus t/m januari) ligt op het automatiseren van de letters, bij kern 7 t/m 12 ( februari t/m juli) ligt de nadruk op het lees- en tekstbegrip.

 

In de methode van Veilig Leren Lezen zijn 4 toetsmomenten opgenomen. Na kern 3 (november) nemen we de herfstsignalering af. Na kern 6 (januari) volgt de wintersignalering. Na afloop van kern 8 (eind maart) wordt de lentesignalering afgenomen en als laatste na kern 11 (juni) nemen we de eindsignalering af. Deze signaleringen worden individueel afgenomen en zorgen ervoor dat we de uitvallers bij technisch lezen snel in kaart kunnen brengen en hun kennis dan wel vaardigheden verder kunnen ontwikkelen d.m.v. groepsplannen en extra hulp. We werken bij veilig leren lezen met verschillende niveaus dit zijn ster (kinderen die extra hulp nodig hebben) maan (kinderen die gewoon mee gaan met de basisstof) en zon (kinderen die ver vooruit lopen op de stof, deze leerlingen krijgen een ander werkboekje met moeilijkere werkjes).

Daarnaast wordt in groep 3 van elk kind het AVI-leesniveau bepaald. Het AVI-niveau wordt vermeld op de uitdraai van de Cito toetsen. (AVI= Analyse Van Individualiseringsvormen) Het is handig voor u om te weten, zodat u thuis de leesboekjes kunt afstemmen op dit niveau. Leesplezier wordt alleen vergroot als boekjes lekker te lezen zijn, niet als het nog veel te moeilijk is.

Zoals gezegd leesmeters maken is van groot belang, het is dan ook raadzaam om geregeld boekjes te gaan lezen. De kinderen gaan vanaf de herfstvakantie 1xper week naar de schoolbibliotheek om boeken te lenen, deze mogen ook mee naar huis om lekker te lezen. Daarnaast heeft de site: veiliglerenlezen.nl een rubriek speciaal voor ouders, met informatie over het taal- en leesonderwijs in groep 3. U vindt daar ook tips voor spelletjes en (voor)leesboeken.

 
Schrijven :

We maken gebruik van de methode "Pennenstreken". Voor Pennenstreken is het goed aanleren van de juiste schrijfbeweging minstens even belangrijk als het uiteindelijke product. Tijdens alle lessen is duidelijk aan welke proces- en productdoelen de leerlingen werken. Zij zijn dan ook steeds bewust bezig met het aanleren van de juiste schrijfhouding en vorm. Elk proces- en productdoel wordt weergegeven door een duidelijk pictogram. De kinderen schrijven het grootste gedeelte van groep 3 met potlood. In groep 3 leren de leerlingen de cijfers, kleine letters en lees- en rekentekens schrijven. Veel aandacht gaat uit naar de oriëntatie op en het inoefenen van nieuwe tekens en verbindingen. Ook blijft er veel aandacht voor de juiste zithouding, papierligging, beweging en pengreep. Eerst worden de cijfers en voorbereidende schrijfbewegingen geoefend. Daarna komen de letters aan bod. Letters met overeenkomsten wat betreft vorm of hun plaats tussen de lijnen (letterfamilies) worden in samenhang aangeboden. Zodra de behandelde letters dat mogelijk maken, schrijft de leerling woorden, waarbij de verbindingen geoefend worden. Bij het aanleren van een letter oefent de leerling deze eerst door herhaald, vlot overtrekken zonder liniering. Daarna plaatst de leerling de letter binnen met kleurvlakken aangegeven zones, die minder dwingend zijn dan lijnen. Het kind krijgt zo de vrijheid om de beweging van de letter goed in de vingers te krijgen voor het de vorm ervan gaat verfijnen

 

Rekenen:

Wij werken sinds dit jaar met de nieuwe methode “Wereld in getallen".

Deze methode bestaat voor groep 3 uit 8 blokken. Elke les krijgen de leerlingen instructie en gaan dan zelf aan de slag. Aan elk blok werken we ongeveer 4/5 weken. Iedere leerling werkt aan de basisstof. Als een leerling moeite heeft met de stof kan het samen met de juf gaan werken in het bijwerkboek. Voor de leerlingen die al wat verder zijn met de stof is er een pluswerkboek.

 

De minimumdoelen voor het eerste halfjaar zijn o.a.:

 • Verder- en terugtellen tot en met 40
 • Cijfers schrijven
 • Structuur van de getallen tot en met 20 (één tiental en wisselende eenheden)
 •  Resultatief tellen tot en met 20
 • Getalbeelden tot en met 10
 • Grote hoeveelheden tellen Structureren
 • Splitsingen tot en met 10: verkennen en oefenen
 • Getalbeelden op het rekenrek: verkennen en inoefenen
 • Optellen en aftrekken tot en met 10
 • Het vergelijken van aantallen: meer, minder of evenveel
 • Erbij- en erafsituaties
 • Bussommen
 • Pijlsommen

 

De minimumdoelen voor het tweede halfjaar zijn o.a.:

 • Eerste oriëntatie op de telrij tot en met 100 (tellen met sprongen van 10 en 1)
 • Eerste oriëntatie op opbouw van de getallen tot en met 100
 • Schrijfwijze van de getallen
 • Contexten
 • Optellen, aftrekken en splitsen tot en met 10
 • Optellen, aftrekken en splitsen tot en met 10
 • Eerste aanzet tot automatisering
 • Optellen en aftrekken tot en met 20
 • Optellen en aftrekken tussen 10 en 20
 • Eerste aanzet voor het optellen en aftrekken over het eerste tiental

 

Wereldoriëntatie:

Naast de 3 kernvakken zoals hierboven beschreven vinden we het ook belangrijk dat kinderen kennis maken met wereldoriëntatie. We bieden dit niet aan met behulp van een methode maar verwerken dit in thematijd. Tijdens het werken met een thema gaan kinderen spelenderwijs aan de slag met toegepast lezen schrijven en rekenen, zoals het schrijven van lijstjes, etiketten, bonnen. Door dit spel maken ze kennis met de wereld om hen heen. De thema's sluiten aan bij de leefomgeving van de kinderen, waardoor kennis wordt toegepast en ook echt betekenis krijgt voor kinderen.

Naast deze vakken besteden we in groep 2-3 natuurlijk ook nog tijd aan muziek, de expressievakken en gym. Zowel muziek als gym wordt verzorgd door externe vakdocenten.

Handvaardigheid & tekenen verwerken we binnen onze thema's. Zo worden er bijvoorbeeld spullen gemaakt voor de spelhoek. Kinderen brengen dus niet altijd individuele knutselwerkjes mee naar huis.

Deze informatie betreft met name de inhoudelijke kant van groep 3 binnen onze 2-3 combinatiegroepen. Daar waar mogelijk proberen wij deze 2 leeftijdsgroepen met elkaar op te laten trekken, maar er zullen ook geregeld momenten zijn waarop de groepen even los van elkaar een activiteit uitvoeren. Gedurende de dag proberen we in- en ontspanning zoveel mogelijk af te wisselen.

Samen blijven wij in ontwikkeling en zullen gedurende het jaar vast nog aanpassingen doen, door samen goed te overleggen wat werkt. Wij staan altijd open voor tips en suggesties, maar ook om vragen te beantwoorden. Loop gerust eens bij ons binnen!