Groep 3

In groep 3 ligt het accent voornamelijk op het leren lezen. Hoe de kinderen dit aangeleerd krijgen kunt u hieronder lezen. Zoals de leerlingen gewend zijn van vorig jaar komen de groepen 3 a+b soms bij elkaar bij een van de juffen. Tevens zullen zij waar mogelijk samenwerken met de groepen 3 uit de 2-3. Voor de kinderen van groep 4 a+b geldt hetzelfde. De kinderen werken in groepjes, het samenwerken staat centraal. De samenwerking tussen de leerkrachten heeft als groot voordeel dat er in verschillende samenstellingen gewerkt kan worden. Hierdoor wordt een kind ook door ''meer ogen'' gezien, waardoor we nog beter in kunnen spelen op de behoeftes van uw kind. Het spelend leren voegen we zoveel mogelijk toe in onze lessen, bijvoorbeeld tijdens het sommen uitrekenen op het schoolplein. Met de sommen op knijpers ren je naar het shirt met de juiste uitkomst (zie foto). Beide groepen 3-4 krijgen ondersteuning van juf Karin die groepjes meeneemt uit de klas voor extra begeleiding.

 

Lezen/taal:

Voor uw kind is een heel spannend schooljaar aangebroken; hij/zij leert nu lezen en schrijven! In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 12 kernen (hoofdstukken). Via nieuwsbrieven die worden verzonden via MijnSchoolInfo wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren en hun ontwikkeling stimuleren! Het is van groot belang dat kinderen veel leeskilometers maken, dus het zou fijn zijn als u daar thuis ook mee wilt oefenen. Voorlezen blijft belangrijk, maar uw kind zal ook zelf aan u willen laten horen wat het al kan.

In onze leesmethode "Veilig Leren Lezen" starten de kinderen met het lezen van structureerwoorden. Deze woorden zijn gegroepeerd rond een ankerverhaal en vormen samen een kern.

Belangrijke hulpmiddelen om deze woordjes door de kinderen te laten beleven en bij hen in te prenten zijn: de wandplaten, vertellingen, werkbladen, letterdozen, leesboekjes, klikklak boekjes, woordkaartjes, woordstroken, lettermuur, leesboekjes met wisselrijtjes, schrijfoefeningen, enz.

De kinderen leren de verschillende klanken onderscheiden: "k-i-m" (klank/letteranalyse) en ze leren om klanken/letters aan elkaar te koppelen tot een woord: "kim" (synthese).

De klanken worden naarmate de weken vorderen steeds sneller aan de lettertekens gekoppeld. Bovendien leren ze deze letters ook nog schrijven. We starten dit jaar met blokletters, later in het jaar gaan we oefenen met de schrijfletters van het verbonden schrift.

Na 6 woordkernen (35 woordjes) kennen de kinderen nagenoeg alle letters en kunnen daarmee dan ook al nieuwe woordjes lezen of zelf maken. De nadruk bij kern 1 t/m 6 (augustus t/m januari) ligt op het automatiseren van de letters, bij kern 7 t/m 12 (februari t/m juli) ligt de nadruk op het lees- en tekstbegrip.

 

In de methode van Veilig Leren Lezen zijn 4 toetsmomenten opgenomen. Na kern 3 (november) nemen we de herfstsignalering af. Na kern 6 (januari) volgt de wintersignalering. Na afloop van kern 8 (eind maart) wordt de lentesignalering afgenomen en als laatste na kern 11 (juni) nemen we de eindsignalering af. Deze signaleringen worden individueel afgenomen en zorgen ervoor dat we de uitvallers bij technisch lezen snel in kaart kunnen brengen en hun kennis dan wel vaardigheden verder kunnen ontwikkelen d.m.v. groepsplannen en extra hulp. We werken bij veilig leren lezen met verschillende niveaus dit zijn ster (kinderen die extra hulp nodig hebben) maan (kinderen die gewoon mee gaan met de basisstof) en zon (kinderen die ver vooruit lopen op de stof, deze leerlingen krijgen een ander werkboekje met moeilijkere werkjes).

Zoals gezegd leesmeters maken is van groot belang, het is dan ook raadzaam om geregeld boekjes te gaan lezen. De kinderen gaan vanaf de herfstvakantie 1x per week naar de schoolbibliotheek om boeken te lenen, deze mogen ook mee naar huis om lekker te lezen. Mocht u zelf boekjes aan willen schaffen dan is niveau Mstart geschikt begin groep 3, M3 is niveau midden groep 3 en E3 eind groep 3 niveau.

Daarnaast heeft de site: veiliglerenlezen.nl een rubriek speciaal voor ouders, met informatie over het taal- en leesonderwijs in groep 3. U vindt daar ook tips voor spelletjes en (voor)leesboeken. In dit filmpje wordt ook nog kort de methode van Veilig leren lezen uitgelegd:

www.youtube.com/watch?v=67O6kW2Z7QE

 

Schrijven:

We maken gebruik van de methode "Pennenstreken". Voor Pennenstreken is het goed aanleren van de juiste schrijfbeweging minstens even belangrijk als het uiteindelijke product. Tijdens alle lessen is duidelijk aan welke proces- en productdoelen de leerlingen werken. Zij zijn dan ook steeds bewust bezig met het aanleren van de juiste schrijfhouding en vorm. Elk proces- en productdoel wordt weergegeven door een duidelijk pictogram. Bij het aanleren van een letter oefent de leerling deze eerst door herhaald, vlot overtrekken zonder liniering. Daarna plaatst de leerling de letter binnen met kleurvlakken aangegeven zones, die minder dwingend zijn dan lijnen. Het kind krijgt zo de vrijheid om de beweging van de letter goed in de vingers te krijgen voor het de vorm ervan gaat verfijnen.

 

Rekenen:
Wij werken met de methode “Wereld in getallen" voor rekenen.

Deze methode bestaat voor groep 3 uit 8 blokken. Elke les krijgen de leerlingen instructie en gaan dan zelf aan de slag. Aan elk blok werken we ongeveer 4/5 weken. Iedere leerling werkt aan de basisstof. Als een leerling moeite heeft met de stof kan het samen met de juf gaan werken in het bijwerkboek. Voor de leerlingen die al wat verder zijn met de stof is er een pluswerkboek.

 

Thematijd:

Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen ook samenwerken met kinderen uit de andere onderbouwklassen. Vorig schooljaar hebben we de klasdeuren er in de onderbouw dan ook uitgehaald, zodat de fysieke drempel hierdoor is weggenomen. Wij vertrouwen erop dat kinderen zelf nieuwsgierig zijn en we willen dat ze al van jongs af aan keuzemogelijkheden krijgen waar er gespeeld en dus ook geleerd mag worden. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk dat we een open structuur bieden.

De peuters en kleuters ontmoeten elkaar tijdens het buitenspelen, maar spelen ook samen in ‘'het zaaltje’'. Ook de kinderen uit groep 2-3 ontmoeten ze tijdens deze momenten. In de middagen werken we echt groepsoverstijgend van groep 1 t/m 4 met thematijd. Tijdens thematijd werken we in circuit.


Bij sommige thema’s mogen de kinderen echt kiezen op interesse en worden de groepen dus op voorkeur gemixt. Kinderen kunnen ontzettend veel van elkaar leren. Bij andere thema’s ontmoeten ze elkaar in één grote spelhoek.

Bij de thema’s is het de bedoeling dat we situaties uit het echte leven gaan uitspelen. Tijdens dit spel maken we samen met de kinderen de spullen die nodig zijn voor de hoek. Spelenderwijs oefenen de kinderen taal en reken door bijvoorbeeld het schrijven van lijstjes, uitrekenen van bedragen etc. Ook is het mogelijk dat we een uitstapje gaan maken of iemand uitnodigen die over het onderwerp komt vertellen.

Per thema zullen wij u op de hoogte houden van de activiteiten en laten zien wat we samen spelenderwijs geleerd hebben.

    

Naast deze vakken besteden we in groep 3-4 natuurlijk ook nog tijd aan muziek, de expressievakken en gym. Zowel muziek als gym wordt verzorgd door externe vakleerkrachten.

Handvaardigheid & tekenen verwerken we binnen onze thema's. Zo worden er bijvoorbeeld spullen gemaakt voor de spelhoek. Kinderen brengen dus niet altijd individuele knutselwerkjes mee naar huis.

Samen blijven we in ontwikkeling en zullen gedurende het jaar vast nog aanpassingen doen. Wij staan altijd open voor tips en suggesties, maar ook om vragen te beantwoorden.

Groep 3 krijgt 1x per week gym in sporthal 'De Omganck', waarbij de les wordt verzorgd door een gymdocent. Dit

is op maandag. Bij de gymles van groep 3 kleden de kinderen zich om, dus graag makkelijke kleding aangeven

die dag. Ze mogen een sportbroekje, t-shirt en sportschoenen aan zonder zwarte zolen.