Groep 3

Informatie voor groep 3

 

Algemeen:

Nagenoeg alle onderwijsactiviteiten vinden plaats in het eigen klaslokaal. Lichamelijke oefening krijgen de kinderen in sporthal 'De Omganck'.

De ochtendpauze is van 10.15u. tot 10.30u. op de speelplaats van groep 3/4.

Het buitenspelen 's middags is van 14.30u. tot 14.45u eveneens op deze speelplaats.

We verwachten dat de kinderen zelfstandig in de rij gaan staan als de bel gaat en daar wachten tot ze door de leerkracht worden opgehaald.

Op woensdag starten we de ochtend met een inloop waarbij de ouders, verzorgers of opa’s oma’s welkom zijn in de klas om samen met het kind een werkje te doen. De inloop is van 8.45 tot 9.00 uur. Na de herfstvakantie verminderen we de frequentie van de inloop en vindt hij alleen nog plaats op de eerste woensdag van de maand.

 

Lezen/taal:

Voor uw kind is een heel spannend schooljaar aangebroken; het leert nu lezen en schrijven! In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (2e maan-versie). Deze methode bestaat uit 12 kernen (hoofdstukken). Via brieven wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren en hun ontwikkeling stimuleren!

 

In de eerste helft van het schooljaar zijn deze twee vakgebieden moeilijk van elkaar te onderscheiden. In elk geval moeten de kinderen bij het instromen in groep 3 aan een aantal leesvoorwaarden voldoen om dit onderwijs voldoende te kunnen volgen.

In onze leesmethode "Veilig Leren Lezen" starten de kinderen met het leren van structureerwoorden. De eerste acht ( ik, maan, roos, vis, sok, aan, pen, en) zijn gegroepeerd rond een ankerverhaal en vormen de "eerste kern".

Belangrijke hulpmiddelen om deze woordjes door de kinderen te laten beleven en bij hen in te prenten zijn: de wandplaten, vertellingen, werkbladen, letterdozen, leesboekjes, klikklak boekjes, woordkaartjes, woordstroken, lettermuur, leesboekjes met wisselrijtjes, schrijfoefeningen, enz.

 

De kinderen leren de verschillende klanken onderscheiden:"m-aa-n" (klank/letteranalyse) en ze leren om klanken/letters aan elkaar te koppelen tot een woord: "maan" ( synthese).

De klanken worden naarmate de weken vorderen steeds sneller aan de lettertekens gekoppeld. Bovendien leren ze deze letters ook nog schrijven in een wat gewijzigde vorm!

De kinderen schrijven namelijk alleen schrijfletters.

 

Na 6 woordkernen ( 35 woordjes) kennen de kinderen nagenoeg alle letters en kunnen daarmee dan ook al nieuwe woordjes lezen of zelf maken. De nadruk bij kern 1 t/m 6 ( augustus t/m januari) ligt op het automatiseren van de letters, bij kern 7 t/m 12 ( februari t/m juli) ligt de nadruk op het lees- en tekstbegrip.

 

In de methode van Veilig Leren Lezen zijn 4 toetsmomenten opgenomen. Na kern 3 (november) nemen we de herfstsignalering af. Na kern 6 ( januari) volgt de wintersignalering. Na afloop van kern 8 (eind maart) wordt de lentesignalering afgenomen en als laatste na kern 11 (juni) nemen we de eindsignalering af. Deze signaleringen worden individueel afgenomen en zorgen ervoor dat we de uitvallers bij technisch lezen snel in kaart kunnen brengen en hun kennis dan wel vaardigheden verder kunnen ontwikkelen d.m.v. groepsplannen en extra hulp. We werken bij veilig leren lezen met verschillende niveaus dit zijn ster (kinderen die extra hulp nodig hebben) maan ( kinderen die gewoon mee gaan met de basisstof) raket ( kinderen die buiten de basisstof ook wat extra uitdaging krijgen) en zon ( kinderen die ver vooruit lopen op de stof, deze leerlingen krijgen een ander werkboekje met moeilijkere werkjes).

 

Daarnaast wordt in groep 3 van elk kind het AVI-leesniveau  bepaald ( de één leest al beter dan de ander!). Het AVI-niveau wordt vermeld op de uitdraai van de Cito toetsen.

( AVI= Analyse Van Individualiseringsvormen)

 

Leesmeters maken is van groot belang, het is dan ook raadzaam om geregeld boekjes te gaan halen en lezen in de bibliotheek. Daarnaast heeft de site: veiliglerenlezen.nl  een rubriek speciaal voor ouders, met informatie over het taal- en leesonderwijs in groep 3. U vindt daar ook tips voor spelletjes en (voor)leesboeken.

 
Schrijven :

We maken gebruik van de methode "Zwart op wit". Voor Zwart op wit is het goed aanleren van de juiste schrijfbeweging minstens even belangrijk als het uiteindelijke product. Tijdens alle lessen is duidelijk aan welke proces- en productdoelen de leerlingen werken. Zij zijn dan ook steeds bewust bezig met het aanleren van de juiste schrijfhouding en vorm. Elk proces- en productdoel wordt weergegeven door een duidelijk pictogram. De kinderen schrijven het grootste gedeelte van groep 3 met potlood.  In groep 3 leren de leerlingen de cijfers, kleine letters en lees- en rekentekens schrijven. Veel aandacht gaat uit naar de oriëntatie op en het inoefenen van nieuwe tekens en verbindingen. Ook blijft er veel aandacht voor de juiste zithouding, papierligging, beweging en pengreep. Eerst worden de cijfers en voorbereidende schrijfbewegingen geoefend. Daarna komen de letters aan bod. Letters met overeenkomsten wat betreft vorm of hun plaats tussen de lijnen (letterfamilies) worden in samenhang aangeboden. Zodra de behandelde letters dat mogelijk maken, schrijft de leerling woorden, waarbij de verbindingen geoefend worden. In Zwart op wit wordt pas halverwege groep 3 gebruikgemaakt van liniatuur. Bij het aanleren van een letter oefent de leerling deze eerst door herhaald, vlot overtrekken zonder liniering. Daarna plaatst de leerling de letter binnen met kleurvlakken aangegeven zones, die minder dwingend zijn dan lijnen. Het kind krijgt zo de vrijheid om de beweging van de letter goed in de vingers te krijgen voor het de vorm ervan gaat verfijnen.

 

Rekenen:

Wij werken sinds dit jaar met de nieuwe methode “Wereld in getallen".

Deze methode bestaat voor groep 3 uit 8 blokken. Elke les krijgen de leerlingen instructie en gaan dan zelf aan de slag.  Aan elk blok werken we ongeveer 4/5 weken. Iedere leerling werkt aan de basisstof. Als een leerling moeite heeft met de stof kan het samen met de juf gaan werken in het bijwerkboek. Voor de leerlingen die al wat verder zijn met de stof is er een pluswerkboek.

 

De minimumdoelen voor het eerste halfjaar zijn o.a.:

 • Verder- en terugtellen tot en met 40
 • Cijfers schrijven
 • Structuur van de getallen tot en met 20 (één tiental en wisselende eenheden)
 •  Resultatief tellen tot en met 20
 • Getalbeelden tot en met 10
 • Grote hoeveelheden tellen Structureren
 • Splitsingen tot en met 10: verkennen en oefenen
 • Getalbeelden op het rekenrek: verkennen en inoefenen
 • Optellen en aftrekken tot en met 10
 • Het vergelijken van aantallen: meer, minder of evenveel
 • Erbij- en erafsituaties
 • Bussommen
 • Pijlsommen

 

De minimumdoelen voor het tweede halfjaar zijn o.a.:

 • Eerste oriëntatie op de telrij tot en met 100 (tellen met sprongen van 10 en 1)
 • Eerste oriëntatie op opbouw van de getallen tot en met 100
 • Schrijfwijze van de getallen
 • Contexten
 • Optellen, aftrekken en splitsen tot en met 10
 • Optellen, aftrekken en splitsen tot en met 10
 • Eerste aanzet tot automatisering
 • Optellen en aftrekken tot en met 20
 • Optellen en aftrekken tussen 10 en 20
 • Eerste aanzet voor het optellen en aftrekken over het eerste tiental

 

Wereldoriëntatie:

Onze verkeersmethode heet “Wijzer op weg”  Geregeld zullen we met de kinderen aandacht besteden aan verschillende verkeerssituaties. In de lessen komen allerlei situaties naar voren waar de kinderen in de dagelijkse praktijk ook mee te maken kunnen krijgen. Voor Biologie gebruiken we de methode “Leefwereld”. Leefwereld werkt aan de hand van verschillende terugkerende thema’s en combineert biologie met techniek. 

 

Naast deze vakken besteden we in groep 3 natuurlijk ook nog tijd aan muziek, de expressievakken en gym. Gymnastiek komt een keer per week aan bod. Het is de bedoeling dat de leerlingen dan gymspullen en gymschoenen meenemen. 

Gymnastiek wordt verzorgd door de eigen leerkracht ( soms ondersteund door een stagiaire) in de Sporthal.

Handvaardigheid & tekenen komen een keer per week aan de orde, deze lessen worden ook verzorgd door de eigen groepsleerkracht. Wat de kinderen tijdens deze lessen doen kunt U afleiden uit de meegebrachte werkjes.

 

Hoekenwerk:

Twee keer per week zijn de kinderen in groepjes van 7/8 kinderen een half uurtje bezig met hoekenwerk. Van belang is hierbij dat de kinderen vanuit de basisontwikkeling leren om thematisch te werken. Opdrachten die bij hoekenwerk aan bod komen variëren van werken aan de computer, spelen in de speelhoek, constructiehoek of het maken van werkbladen en creatieve opdrachten. De spelhoek voor groep 3 is een geregeld wisselende hoek waarin de kinderen de geleerde oefenstof middels spel kunnen toepassen. Zo is de eerste hoek een schooltje. De spelhoek wordt begeleid door Jolanda Schreuders. Zij observeert het spel, speelt mee en geeft nieuwe impulsen zodat het spel daadwerkelijk bijdraagt aan het onderwijsaanbod.

 

Dit overzicht zal niet overal volledig zijn. U kunt bij leer- en andere problemen dan ook zeker contact met ons opnemen, ook buiten de spreekuren om, maar dan wel bij voorkeur na schooltijd als de kinderen niet staan te wachten.

 

Hopend op een prettige samenwerking met u en uw kinderen.