Groep 5

Uw kind zit dit schooljaar in groep 5. Hieronder volgt informatie over zaken die in groep 5 aan bod komen.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op onze school. Het kind groeit op als individu en in een sociale omgeving. Een goede omgang met elkaar is essentieel om te komen tot leren. In de klas werken we met Kanjertraining aan sociale vaardigheden zoals zelfvertrouwen, wederzijds respect en samenwerking.

 

Lezen
Het lezen bestaat uit technisch lezen en begrijpend lezen. 

Bij het technisch lezen gebruiken de leesmethode voor het voortgezet technisch lezen, Estafette. Deze leesmethode hanteert drie verschillende aanpakken om tegemoet te komen aan verschillen in instructiebehoeften van leerlingen. 

Bij begrijpend lezen maken we gebruik van de digitale methode “Nieuwsbegrip XL” Leerlingen leren vaardigheden om actuele teksten gerelateerd aan het nieuws en de belevingswereld van kinderen te doorgronden. De basistekst behandelt steeds een nieuwsitem. Hiernaast wordt geoefend met een tekst gebaseerd op hetzelfde nieuws, maar in een andere vorm. Tevens is er aandacht voor woordenschatontwikkeling. Bij begrijpend lezen werken we zo veel mogelijk groepsoverstijgend. Alle leerlingen kunnen daardoor op het voor hen meest geschikte niveau les krijgen.

 

Werken met Snappet
Bij de kernvakken (taal, spelling en rekenen) werken we met Snappet. Snappet is een adaptief systeem, waarbij kinderen op hun eigen niveau opgaven aangeboden krijgen. De leerkracht heeft voortdurend zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en kan direct ingrijpen als een leerling vastloopt. Gedurende het schooljaar wordt de groei van het kind op de verschillende leergebieden gevolgd en met de leerlingen besproken. 

 

Taal
Wij werken op school met de methode Taal Actief. Binnen de leerlijn taal komen de volgende taaldomeinen aan de orde: woordenschat, taal verkennen (o.a. grammatica), schrijven, spreken en luisteren.

Spelling wordt apart aangeboden. Elke week biedt Taal actief één nieuwe spellingcategorie aan. Deze categorie wordt op Snppet en in het spellingschrift geoefend omdat we het goed schrijven van woorden ook belangrijk vinden.  Daarnaast worden alle categorieën regelmatig herhaald en worden er dictees afgenomen. 

 

Rekenen
Bij rekenen maken we vooral gebruik van Snappet. We gebruiken hierbij de leerlijnen van de methode Wereld in Getallen.

De methode bestaat uit 8 blokken van 4 of 5 weken. Elk blok wordt afgesloten met een toets. De leerlingen krijgen klassikaal instructie. Daarna volgt verwerking van het geleerde. Door het adaptieve karakter van Snappet werken de leerlingen allemaal op hun eigen niveau.

 

Geschiedenis
Voor geschiedenis gebruiken we de methode Blink Wereld geschiedenis.

Dit is een digitale lesmethode voor het basisonderwijs. Het brengt geschiedenis dichtbij met spannende verhalen die de leerkracht zelf voorleest of vertelt, en met platen op het digibord waarin steeds nieuwe dingen ontdekt worden. Blink Wereld - geschiedenis overlaadt leerlingen niet met feiten, jaartallen en gebeurtenissen, maar creëert de kapstokken waaraan in het voortgezet onderwijs de verdieping kan worden opgehangen.

In groep 5 worden de volgende thema’s behandeld: Jagers en Boeren, Grieken en Romeinen en de Middeleeuwen. Na elk thema zal er een proefwerk afgenomen worden.

 

Thematisch werken
Thematisch werken heeft de toekomst. Kinderen zien de wereld niet als een serie losstaande vakgebieden. Wel zijn ze geïnteresseerd in allerlei onderwerpen. Door ze op verschillende manieren met deze onderwerpen in aanraking te brengen neemt de motivatie van de leerlingen toe.

De vakken aardrijkskunde en natuur/techniek worden daarom niet langer als losstaande vakken gegeven. We werken vanaf dit schooljaar aan de hand van thema’s. Deze aanpak vraagt om een andere voorbereiding: we zullen de methodes meer loslaten en zelf gerichte keuzes maken uit het leerstofaanbod. Ook de kinderen kunnen binnen een thema zelf keuzes maken, waardoor ze activiteiten aangeboden krijgen die bij hun leerstijl en interesses aansluiten.

Kinderen werken op hun eigen niveau aan hetzelfde project: individueel, in groepjes en klassikaal. Tegelijkertijd werken ze aan hun 21st century skills: ze leren samenwerken, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen prestaties, maken gebruik van ICT, leren probleemoplossend denken, zijn creatief en kritisch, vergaren informatie online en communiceren en discussiëren met elkaar. Kinderen zullen in wisselende groepssamenstellingen werken aan de thema’s. Soms zullen ze met hun leeftijdsgenoten uit hun eigen (jaar)groep werken, vaak ook met kinderen uit andere groepen die gelijksoortige interesses hebben.

Thematisch werken betekent ook: contextrijk leren. Dat betekent dat we meer dan voorheen uitstapjes in de omgeving zullen maken. Daarnaast hopen we ouders en andere gastdocenten in te kunnen schakelen om hun expertise met de kinderen te delen.

 

Engels
We werken met de methode Groove.me.

De lessen worden grotendeels via het digibord gegeven. Actuele popsongs vormen het uitgangspunt van de lessen. Er wordt gebruik gemaakt van spreekoefeningen, muziekclips en filmpjes. Na twee lessen volgt telkens een toets, in he begin van groep 5 nemen we deze toetsen niet af maar het kan zijn dat gedurende het jaar af en toe wel een toets Engels afgenomen gaat worden. Hiervoor kunnen de leerlingen dan thuis oefenen a.d.h.v. een leerblad wat ze mee naar huis krijgen.

 

Muziek, gym, handvaardigheid, tekenen

De muzieklessen zullen worden gegeven door een vakleerkracht van MuziSens Muziekeducatie. 

Gym wordt gegeven in de Wouwse sporthal “De Omganck”. Tijdens de gymlessen wordt gewerkt met specifieke gymmaterialen en worden spellessen gegeven. De kinderen gymmen op maandag en vrijdag. Op maandag worden de lessen gegeven door een vakleerkracht.
De creatieve vakken (handvaardigheid en tekenen) worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het thematisch werken.

 

Verkeer
De nadruk ligt op het leren van eigen verantwoordelijkheid en keuze in verkeerssituaties. We gebruiken een verkeersboek en een werkschrift uit de methode Wijzer door het verkeer. Voor verkeer worden geen proefwerken opgegeven.

 

Proefwerken
De kinderen krijgen dit schooljaar voor het eerst te maken met proefwerken.  Dat zullen proefwerken zijn voor topografie en geschiedenis. Later in het jaar komen hier wellicht proefwerken Engels bij.

 

Boekbespreking
Alle kinderen maken dit jaar een boekendoos en een boekbespreking.  Nadere informatie volgt te zijner tijd.

 

Organisatie
Het onderwijs is in Nederland volop in beweging. Adaptieve systemen zoals Snappet, groepsoverstijgend thematisch werken en het werken in niveaugroepen bieden mogelijkheden die het traditionele leerstofjaarklassensysteem niet heeft. Wij zien de meerwaarde van deze ontwikkelingen en gaan hier komend jaar al een start mee maken. In het ontwerp van de nieuwbouw van Kindcentrum De Stappen is dit goed terug te zien. Komend jaar zullen we tijdens een aantal lessen al klassen doorbrekend gaan werken en zullen de kinderen vaker op niveau ingedeeld worden wat betekent dat ze niet altijd bij de eigen leerkracht in het vaste lokaal zullen zitten.

 

We hopen u door deze informatie wat beter op de hoogte te hebben gebracht over de gang van zaken in groep 5. Mochten er nog vragen zijn, zullen we die graag proberen te beantwoorden.