Groep 5

Informatie voor groep 5

 

Uw kind zit dit schooljaar in groep 5. Dit betekent, dat hij of zij vanaf dit schooljaar de “bovenbouw” van de school bezoekt. Er vinden wel enige veranderingen plaats. Zo gaat uw kind vanaf groep 5 volle weken naar school en gaat het met Snappet werken. Uiteraard is er in groep 5 nog voldoende ruimte voor “eigen initiatief”. Hierbij kunt u denken aan toneelstukjes, dansjes, muziek, quizzen, verzamelingen, boekbesprekuingen, enz. Dit jaar gaat uw kind ook beginnen met proefwerken maken.Uiteraard allemaal nog niet te ingewikkeld, maar vooral in het begin zal de hulp van ouders of oudere broer of zus wel nodig zijn.

 

Wat komt er in groep 5 zoal aan de orde?

 

Taal

We gebruiken hiervoor de methode genaamd Taal Actief. De methode bestaat uit 8 thema's waar we een aantal weken in de klas aan werken.  De methode onderscheidt 4 leerstofdomeinen; woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren, schrijven.

Bij taal verkennen moet gedacht worden aan verschillende onderwerpen zoals, het herkennen van woordsoorten  (werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden enz.), woorden op alfabetische volgorde zetten, het correct toepassen van hoofdletters, trappen van vergelijking, leestekens plaatsen enz. Na ieder thema wordt een toets afgenomen. De toetsen bestaan uit twee onderdelen waarbij voor beide onderdelen een afzonderlijk punt gegeven zal worden namelijk woordenschat en taal verkennen. Na een uitvoerige instructie maken de leerlingen de verwerking in hun werkboek of op Snappet.

 

Spelling

Ook voor spelling gebruiken we de Taal Actief methode. De methode voor spelling bestaat eveneens uit 8 thema's.
De woorden worden aangeboden via verschillende spellingscategorieën die onder te verdelen zijn in 3 verschillende strategieën. Dat zijn luisterstrategie (schrijf het woord zoals je het hoort), regelstrategie (pas de regel toe die bij dit probleem hoort), weetstrategie (leer het woord uit je hoofd) Na ieder thema wordt er een woorddictee en zinnendictee afgenomen.

 

Leesmethode voor het voortgezet technisch lezen: Estafette

De leesmethode Estafette hanteert drie verschillende aanpakken om tegemoet te komen aan verschillen in instructiebehoeften van leerlingen.

Aanpak 1: dit is de aanpak die we hanteren voor de zogenoemde risicolezers. Bepaalde leerlingen lopen het risico achterop te raken in hun leesontwikkeling. Voor de leerkracht is deze groep leerlingen de groep waarnaar de meeste aandacht dient uit te gaan.

Aanpak 2: dit is de aanpak die we hanteren voor leerlingen die hun leesvaardigheid op de gebruikelijke wijze ontwikkelen.Zij lezen het grootste deel van de les nog samen met de leerkracht maar maken de verwerkingsopdrachten grotendeels zelfstandig.
Aanpak 3: dit is de aanpak die we hanteren voor leerlingen die hun leesvaardigheid opvallend snel ontwikkelen.

Vlotte lezers vallen op door het feit dat ze al veel meer kunnen dan in de leeslessen aan de orde is geweest.
Deze vlotte lezers werken in de Estafetteloper, een onderhoudsprogramma voor technisch lezen waarbij zij zelfstandig werken.

 

Begrijpend lezen

Als kinderen technisch voldoende kunnen lezen dan wordt de aandacht gericht op het leesbegrip. Dit oefenen we met de methode Nieuwsbegrip. Vanuit onderwerpen van het nieuws worden verschillende teksten gelezen en geoefend met verschillende strategieën. Hier hoort vaak een filmpje bij van het jeugdjournaal. Deze methode is een digitale methode (zonder lesboeken). We zullen dan ook regelmatig gebruik maken van de Ipads tijdens deze lessen.

 

Rekenen

Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld in Getallen. In groep 5 automatiseren de leerlingen de tafels van 1 tot en met 10. De bedoeling is dat ze deze tafels halverwege het schooljaar vlot uit het hoofd en door elkaar kennen. We behandelen in groep 5 ook de deeltafels 1 t/m 10 en hiervoor is de automatisering van de tafelsommen  eveneens noodzakelijk. In het tweede deel van het schooljaar delen ze ook met grote getallen, waarbij steeds de relatie met de deeltafels t/m 10 wordt gelegd. Verder werken de kinderen in het getallengebied tot 1000 en later ook tot 10.000. Het optellen en aftrekken gaat tot 1.000. Na een uitgebreide instructie zal de verwerking grotendeels op Snappet plaatsvinden. 

 

Aardrijkskunde

We werken met de methode Meander. In groep 5 worden 5 thema’s aangeboden die zich allemaal ”dicht bij huis” afspelen, te weten: Onderweg, Om ons heen, Waterland, Platteland en Over de grens. Hierbij wordt gewerkt met een lesboek en een werkschrift. Aan het eind van een thema krijgen de kinderen een proefwerk. Vanaf het 3e thema wordt er ook topografie aangeboden.

 

Geschiedenis

Voor geschiedenis gebruiken we de methode Blink Wereld - geschiedenis

Dit is een digitale lesmethode voor het basisonderwijs waarin het bereiken van de leerling het uitgangspunt is. In deze methode wordt er actief deelgenomen aan de lessen. Blink Wereld - geschiedenis brengt geschiedenis dichtbij met spannende verhalen die de leerkracht zelf voorleest of vertelt, en met platen op het digibord waarin steeds nieuwe dingen ontdekt worden. Blink Wereld - geschiedenis overlaadt leerlingen niet met feiten, jaartallen en gebeurtenissen, maar creëert de kapstokken waaraan in het voortgezet onderwijs de verdieping kan worden opgehangen. De stof van groep 5 worden verdeeld in verschillende thema's. Na elke thema zal er een proefwerk afgenomen worden.

 

Biologie en techniek

Evenals in de vorige groepen genieten we van “alles wat groeit en bloeit en steeds weer boeit”. We gebruiken de methode Natuniek, die kinderen op een speelse en ontdekkende wijze laat kennisnemen van de natuur en techniek. Deze methode biedt een afwisseling tussen thematisch werken, meer op kennisverwerving gericht, en projecten. Voor Natuniek worden er in groep 5 nog geen proefwerken gegeven.

 

Verkeer

De nadruk ligt op het leren van eigen verantwoordelijkheid en keuze in verkeerssituaties waarbij we de methode Wijzer door het verkeer gebruiken. Voor verkeer worden geen proefwerken opgegeven.

 

Engels

We werken met de methode Take it Easy.

De lessen worden grotendeels via het digibord gegeven door een digiteacher. Er wordt gebruik gemaakt van spreekoefeningen, muziekclips en filmpjes. Er zijn 6 units; namen van landen, getallen, personen / eten en drinken, maaltijden / kleuren, wilde dieren, huisdieren / richtingen, verkeer, woonomgeving / lichaam, beweging / huis, woonomgeving. Er worden geen proefwerken gegeven.

 

Muziek, gym, handvaardigheid, tekenen

De muzieklessen worden gegeven door Leonie van Kelle van MuziSens Muziekeducatie. Op de weken dat Leonie de lessen aan de onderbouw geeft, worden de muzieklessen door de eigen leerkracht gegeven. Dat zal dan gebeuren door middel van projecten die opgesteld zijn door MuziSens.

 

Gym wordt gegeven in de Wouwse sporthal “De Omganck”.

De precieze tijden staan vermeld op de website.
 

Diversen

Door het jaar heen zijn er regelmatig toetsen om de vorderingen van uw kind in de gaten te houden. Tijdens de tafeltjesmiddagen mogen ouders binnen lopen om de schriften van de kinderen in te zien.

 

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.