Groep 6

Informatie van groep 6

 

Uw kind zit dit schooljaar in groep 6. Hieronder volgt wat informatie over zaken die in groep 6 aan bod komen.

 

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op onze school. Het kind groeit op als individu en in een sociale omgeving. Een goede omgang met elkaar is essentieel om te komen tot leren. In de klas werken we met Kanjertraining aan sociale vaardigheden zoals zelfvertrouwen, wederzijds respect en samenwerking.

 

In de klas besteden we aandacht aan de katholieke feestdagen en werken we met projecten van de methode Hemel en aarde.

 

Lezen

Het lezen bestaat uit technisch lezen en begrijpend lezen.

Voor het technisch lezen gebruiken we een leesmethode voor het voortgezet technisch lezen, EstafetteDeze leesmethode hanteert drie verschillende aanpakken om tegemoet te komen aan verschillen in instructiebehoeften van leerlingen.

 

Bij begrijpend lezen maken we gebruik van de digitale methode “Nieuwsbegrip XL” Leerlingen leren vaardigheden om actuele teksten gerelateerd aan het nieuws en de belevingswereld van kinderen te doorgronden. De basistekst behandelt steeds een nieuwsitem. Hiernaast wordt geoefend met een tekst gebaseerd op hetzelfde nieuws, maar in een andere vorm. Het kan een gedicht zijn of een interview. Tevens is er aandacht voor woordenschatontwikkeling. Na de instructie verwerken de leerlingen het geleerde op hun opdrachtenblad en digitaal

 

Taal

Wij werken op school met de nieuwste versie van de methode Taal Actief. Ieder thema begint met een verhaal. Deze ankerverhalen vormen de rode draad van de lessen taal en spelling. Binnen de leerlijn taal komen de volgende taaldomeinen aan de orde: woordenschat, taal verkennen, schrijven, spreken en luisteren.

 

Spelling wordt apart aangeboden. In elke basisweek biedt Taal actief één nieuwe spellingcategorie aan. Vanaf eind groep 6 komt er per week één spellingcategorie werkwoordspelling bij. Daarnaast worden elke week twee eerder aangeboden categorieën opgefrist.

 

Na de instructie verwerken de leerlingen het geleerde in hun werkboek of op Snappet

 

Rekenen

We gebruiken de methode Wereld in Getallen.

De methode bestaat uit 8 blokken van 4 of 5 weken. Elk blok wordt afgesloten met een toets en daarna herhaling of verrijking. De leerlingen krijgen klassikaal instructie. Daarna volgt verwerking van het geleerde op eigen niveau en indien nodig verlengde instructie of extra uitdaging. Na de instructie verwerken de leerlingen het geleerde in hun schrift, werkboek of op Snappet

 

Wat komt er dit jaar aan bod :

* Oriëntatie  in de getallen: 

getallenlijn t/m 10.00,  telrij  t/m 10.000,  positiewaarde,  afronden op duizendtallen en honderdtallen,  kommagetallen bij lengte, inhoud en gewicht.

* Optellen en aftrekken:

Optellen en aftrekken t/m 10.000 , kolomsgewijs  optellen en aftrekken t/m 1000 ,

cijferend optellen t/m 1000.

* Vermenigvuldigen en delen:

Automatisering tafels, delen, met en zonder rest, grote vermenigvuldigingen en deelsommen zoals 7 x 49 en 320: 4.

* Geld : 

Optellen en aanvullen van bedragen, teruggeven, toepassing  zoals korting uitrekenen

* Tijd:

Herhaling klokkijken digitaal en analoog.

Kalender , tijdsduur (dienstregeling)

* Meten:

Lengte: mm,  cm,  dm,  m,  km

Inhoud: ml,  cl,  dl,  l

Opp. cm²,  m²

Omtrek

Gewicht: kg ,  gr

* Meetkunde 

Plattegrond met hoogtegetallen

Ruimtelijke oriëntatie

Introductie windroos en windrichtingen

* Diagrammen

* Verhoudingen 

* Coördinaten 

 

Aardrijkskunde

In de door ons gebruikte methode Meander worden in groep 6 vijf thema’s aangeboden: water, werk en energie, de aarde beweegt, streken en klimaten, allemaal mensen. Ieder thema wordt besproken aan de hand van een lesboek en verwerkt in een werkboek. Na ieder thema volgt een proefwerk.

 

Geschiedenis

Voor geschiedenis gebruiken we de methode Blink Wereld - geschiedenis

Dit is een digitale lesmethode voor het basisonderwijs. Het brengt geschiedenis dichtbij met spannende verhalen die de leerkracht zelf voorleest of vertelt, en met platen op het digibord waarin steeds nieuwe dingen ontdekt worden. Blink Wereld - geschiedenis overlaadt leerlingen niet met feiten, jaartallen en gebeurtenissen, maar creëert de kapstokken waaraan in het voortgezet onderwijs de verdieping kan worden opgehangen. In groep 6 worden de volgende thema’s uit de jaren 1500 - 1800  behandeld: ontdekkers en hervormers, regenten en vorsten, pruiken en revoluties, burgers en stoommachines. Na elkethema zal er een proefwerk afgenomen worden.

 

Natuur en techniek

We gebruiken de methode Natuniek. De vier thema’s die in groep 6 aan de orde komen zijn: gezondheid (voeding en spijsvertering), beweging (tandwielen), planten en dieren (aanpassen aan de leefomgeving) en techniek helpt jou (communicatie).

Ieder thema wordt afgesloten met een proefwerk.

 

Verkeer

De nadruk ligt op het leren van eigen verantwoordelijkheid en keuze in verkeerssituaties. We gebruiken een verkeersboek en een werkschrift uit de methode Wijzer door het verkeer. Voor verkeer worden geen proefwerken opgegeven.

 

Engels

We werken met de methode Take it Easy.

De lessen worden grotendeels via het digibord gegeven door een digiteacher. Er wordt gebruik gemaakt van spreekoefeningen, muziekclips en filmpjes. In 6 units komen de volgende thema’s aan de orde: describing people, shopping, just in time, travelling around, school, outdoors. Voor Engels worden in groep 6 geen proefwerken gegeven.

 

Muziek, gym, handvaardigheid, tekenen

De muzieklessen worden gegeven door Leonie van Kelle van MuziSens Muziekeducatie. Op de weken dat Leonie de lessen aan de onderbouw geeft, worden de muzieklessen door de eigen leerkracht gegeven. Dat gebeurt dan met projecten die opgesteld zijn door MuziSens.

 

Gym wordt gegeven in de Wouwse sporthal “De Omganck”. Tijdens de gymlessen wordt gewerkt met specifieke gymmaterialen en worden spellessen gegeven. De precieze tijden staan vermeld op de website.

 

Voor handvaardigheid en tekenen wordt de methode Uit de Kunst gebruikt, naast andere handvaardigheid methodes.

 

Huiswerk

Wekelijks krijgt uw kind huiswerk mee voor een van de kernvakken: taal, rekenen, spelling of begrijpend lezen.

 

Proefwerken voor aardrijkskunde, biologie en geschiedenis worden een week van tevoren opgegeven. Het beste is om het leren van een proefwerk te verdelen in stukken die te overzien zijn. De eerste dag meteen beginnen en iedere dag een stukje leren. De laatste dag bewaren om alles nog eens door te nemen. Bij topografie van aardrijkskunde krijgen de kinderen ook een blinde kaart mee om te oefenen. Bovendien biedt internet ook mogelijkheden om dit digitaal te oefenen. 

 

Elk kind houdt in dit schooljaar een boekbespreking en maakt een werkstuk waarbij een presentatie wordt gehouden. Ze krijgen ruim van tevoren te horen wanneer ze aan de beurt zijn. 

 

Klassenbeurt

In groep 6 worden iedere week twee leerlingen verzocht klassenbeurt te zijn. Een klassenbeurt houdt in dat je helpt met lichte karweitjes zoals vegen, digibord uitschakelen, ramen sluiten , tafeltjes poetsen etc. We streven ernaar de kinderen vòòr kwart voor vier naar huis te laten gaan. Deze klassenbeurten hebben tot doel: een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het netjes houden van de klas.

 

Tijdens de tafeltjesmiddagen mogen ouders binnen lopen om de schriften en Snappets van de kinderen in te zien.