Groep 7

Uw kind zit dit schooljaar in groep 7. Hieronder volgt informatie over zaken die in groep 7 aan bod komen.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op onze school. Het kind groeit op als individu en in een sociale omgeving. Een goede omgang met elkaar is essentieel om te komen tot leren. In de klas werken we met Kanjertraining aan sociale vaardigheden zoals zelfvertrouwen, wederzijds respect en samenwerking.

 

Lezen

Het lezen bestaat uit technisch lezen en begrijpend lezen.

Bij het technisch lezen gebruiken we waar nodig een leesmethode voor het voortgezet technisch lezen, Estafette. Hierbij wordt waar mogelijk samenwerking met andere groepen gezocht om tot goede niveaugroepen te komen.

Bij begrijpend lezen maken we gebruik van de digitale methode “Nieuwsbegrip XL” Leerlingen leren vaardigheden om actuele teksten gerelateerd aan het nieuws en de belevingswereld van kinderen te doorgronden. De basistekst behandelt steeds een nieuwsitem. Hiernaast wordt geoefend met een tekst gebaseerd op hetzelfde nieuws, maar in een andere vorm. Het kan een gedicht zijn of een interview. Tevens is er aandacht voor woordenschatontwikkeling. Hierbij werken we zo veel mogelijk groepsoverstijgend. Alle leerlingen kunnen daardoor op het voor hen meest geschikte niveau les krijgen.

 

Werken met Snappet

Bij de kernvakken (taal en rekenen) werken we met Snappet. Snappet is een adaptief systeem, waarbij kinderen op hun eigen niveau opgaven aangeboden krijgen. De leerkracht heeft voortdurend zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en kan direct ingrijpen als een leerling vastloopt. Gedurende het schooljaar wordt de groei van het kind op de verschillende leergebieden gevolgd.

 

Taal

Wij werken op school met de nieuwste versie van de methode Taal Actief. Binnen de leerlijn taal komen de volgende taaldomeinen aan de orde: woordenschat, taal verkennen (o.a. grammatica), schrijven, spreken en luisteren.

Spelling wordt apart aangeboden. Elke week biedt Taal actief twee nieuwe spellingcategorieën aan, waarvan één werkwoordspelling. Daarnaast worden alle categorieën regelmatig herhaald.

 

Rekenen

Bij rekenen maken we vooral gebruik van Snappet. We gebruiken hierbij de leerlijnen van de methode Wereld in Getallen.

De methode bestaat uit 8 blokken van 4 of 5 weken. Elk blok wordt afgesloten met een toets. De leerlingen krijgen klassikaal instructie. Daarna volgt verwerking van het geleerde. Door het adaptieve karakter van Snappet werken de leerlingen allemaal op hun eigen niveau.

 

Geschiedenis

Voor geschiedenis gebruiken we de methode Blink Wereld geschiedenis.

Dit is een digitale lesmethode voor het basisonderwijs. Het brengt geschiedenis dichtbij met spannende verhalen die de leerkracht zelf voorleest of vertelt, en met platen op het digibord waarin steeds nieuwe dingen ontdekt worden. Blink Wereld - geschiedenis overlaadt leerlingen niet met feiten, jaartallen en gebeurtenissen, maar creëert de kapstokken waaraan in het voortgezet onderwijs de verdieping kan worden opgehangen.

In groep 7 behandelen we voornamelijk de geschiedenis van de twintigste eeuw.

 

Thematisch werken

Thematisch werken heeft de toekomst. Kinderen zien de wereld niet als een serie losstaande vakgebieden. Wel zijn ze geïnteresseerd in allerlei onderwerpen. Door ze op verschillende manieren met deze onderwerpen in aanraking te brengen neemt de motivatie van de leerlingen toe.

De vakken aardrijkskunde en natuur/techniek worden daarom niet langer als losstaande vakken gegeven. We werken vanaf dit schooljaar aan de hand van thema’s. Deze aanpak vraagt om een andere voorbereiding: we zullen de methodes meer loslaten en zelf gerichte keuzes maken uit het leerstofaanbod. Ook de kinderen kunnen binnen een thema zelf keuzes maken, waardoor ze activiteiten aangeboden krijgen die bij hun leerstijl en interesses aansluiten.

Kinderen werken op hun eigen niveau aan hetzelfde project: individueel, in groepjes en klassikaal. Tegelijkertijd werken ze aan hun 21st century skills: ze leren samenwerken, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen prestaties, maken gebruik van ICT, leren probleemoplossend denken, zijn creatief en kritisch, vergaren informatie online en communiceren en discussiëren met elkaar. Kinderen zullen in wisselende groepssamenstellingen werken aan de thema’s. Soms zullen ze met hun leeftijdsgenoten uit hun eigen (jaar)groep werken, vaak ook met kinderen uit andere groepen die gelijksoortige interesses hebben.

Thematisch werken betekent ook: contextrijk leren. Dat betekent dat we meer dan voorheen uitstapjes in de omgeving zullen maken. Daarnaast hopen we ouders en andere gastdocenten in te kunnen schakelen om hun expertise met de kinderen te delen.

 

Engels

We werken met de methode Groove.me.

De lessen worden grotendeels via het digibord gegeven. Actuele popsongs vormen het uitgangspunt van de lessen. Er wordt gebruik gemaakt van spreekoefeningen, muziekclips en filmpjes. Na twee lessen volgt telkens een toets. Hiervoor kunnen de leerlingen thuis oefenen a.d.h.v. een leerblad wat ze mee naar huis krijgen.

 

Muziek, gym, handvaardigheid, tekenen

De muzieklessen zullen worden gegeven door een vakleerkracht van MuziSens Muziekeducatie. 

Gym wordt gegeven in de Wouwse sporthal “De Omganck”. Tijdens de gymlessen wordt gewerkt met specifieke gymmaterialen en worden spellessen gegeven. De kinderen gymmen op maandag en vrijdag. Op maandag worden de lessen gegeven door een vakleerkracht.

De creatieve vakken (handvaardigheid en tekenen) worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het thematisch werken.

 

Verkeer

In groep 7 nemen de kinderen deel aan het (nationale) verkeersexamen. Het examen vindt plaats in april en bestaat uit drie onderdelen: 

1) Het verkeersdoolhof in Roosendaal

2) Het theoretisch examen (voorrangsregels, bordenkennis en verkeersinzicht).

3) Het praktisch examen.

 

Voor het doolhof en het praktische gedeelte dient de fiets aan de wettelijke eisen te voldoen. (i.v.m. eigen veiligheid en verzekering via VVN).

 

Voorleeswedstrijd

Alle kinderen van groep 7 en 8 doen mee aan de voorleeswedstrijd. We geven dit vorm in de klas verdeeld over een aantal weken.  Uiteindelijk blijft er één kandidaat per groep over die meedoet aan de schoolfinale in december. De winnaar van deze schoolfinale mag meedoen aan de regionale finale in Roosendaal.

 

Huiswerk 

Doelen: 

- Leren hoe je huiswerk het beste kunt aanpakken. 

- Wennen aan regelmatig iets voor school moeten aanpakken/leren. 

- Agenda leren gebruiken, evenals “plannen” en vooruitwerken.

De kinderen krijgen telkens een week om hun huiswerk in orde te maken. In de vakanties krijgen de kinderen geen huiswerk. Ook proefwerken (voor Engels, topografie  en geschiedenis) worden minimaal een week van tevoren opgegeven.

 

Agenda's 

Al het huiswerk wordt door uw kind in zijn/haar agenda genoteerd. Wij controleren op school, zeker in het begin, of de agenda’s in orde zijn. Bij twijfel kunt u dus altijd in de agenda kijken of uw kind wel of geen huiswerk op heeft.

 

Boekbespreking

Alle kinderen houden in het schooljaar een boekbespreking. Ze krijgen een format mee wat ze thuis kunnen invullen en kunnen gebruiken tijdens hun boekbespreking. 

 

Spreekbeurt

Ook houden de kinderen een spreekbeurt. Uw kind bereidt  de spreekbeurt thuis voor. Er mogen spullen meegebracht worden ter verduidelijking van een onderwerp, maar het is niet de bedoeling dat de spreekbeurt om de spullen draait. Het blijft een spreekbeurt .

 

Organisatie

Het onderwijs is in Nederland volop in beweging. Adaptieve systemen zoals Snappet, groepsoverstijgend thematisch werken en het werken in niveaugroepen bieden mogelijkheden die het traditionele leerstofjaarklassensysteem niet heeft. Wij zien de meerwaarde van deze ontwikkelingen en gaan hier komend jaar al een start mee maken. In het ontwerp van de nieuwbouw van Kindcentrum De Stappen is dit goed terug te zien. Komend jaar zullen we tijdens een aantal lessen al groepsdoorbrekend gaan werken en zullen de kinderen vaker op niveau ingedeeld worden wat betekent dat ze niet altijd bij de eigen leerkracht in het vaste lokaal zullen zitten. 

De lokalen van groep 6/7 en 7 zijn van schuifwanden. Daardoor kunnen ze waar nodig gecombineerd worden tot één groot lokaal. In onze visie stimuleert het flexibel gebruik van de beschikbare ruimte het lesgeven op de manier waar we als school heen willen.

 

We hopen u door deze informatie wat beter op de hoogte te hebben gebracht over de gang van zaken in groep 7. Mochten er nog vragen zijn, zullen we die graag proberen te beantwoorden.