Groep 8

Groep 8, de schoolverlaters

 

Aan het eind van ieder schooljaar vertrekt een aantal leerlingen naar het vervolgonderwijs. Alvorens tot een schoolkeuze te kunnen komen, gebeurt er echter nogal wat. Belangrijk uitgangspunt op De Stappen is dat leerlingen en hun ouders/verzorgers goed geïnformeerd zijn over wat er allemaal gebeurt in het schoolverlatersjaar. In het kort wordt de volgende procedure gevolgd:

 

Oktober

• Informatieavond voortgezet onderwijs

 

November

• Tijdens de ouderavond worden de verwachtingen van ouders met betrekking tot de verwijzing besproken.

 

Januari

• De school geeft op basis van eigen ervaringen met de leerling een voorlopig schooladvies (uiterlijk eind januari)

 

• Scholenmarkt: informatieavond waarop de regionale scholen voor het voortgezet onderwijs zich presenteren

 

Februari

• Cito-toets: dit is een schoolvorderingstoets. Zodra de uitslag hiervan binnen is, ontvangen de ouders hiervan een afschrift.

 

Februari/Maart

• Open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs.

 

Maart

• Het definitieve schooladvies wordt u begin maart medegedeeld.

• U ontvangt een uitnodiging voor een eindgesprek met de leerkracht.

• Het aanmeldingsformulier moet bij de school voor voortgezet onderwijs worden ingediend.

 

Mei/juni

• Scholen voor voortgezet onderwijs melden de aangenomen leerlingen aan De Stappen.

 

Juni/juli

• De basisschool verzorgt de administratieve handelingen die leiden tot uitschrijving (uitschrijvingsbewijs voor school voor voortgezet onderwijs en naar de leerplichtambtenaar, archivering leerlingdossiers).

 

Schoolkamp

Het schooljaar wordt door groep 8 afgesloten met een schoolkamp. De ouders worden in de loop van het schooljaar steeds uitvoerig op de hoogte gebracht van en betrokken bij de organisatie van het schoolkamp.