Klankbordgroep ouders

Beschrijving klankbordgroep ouders:

 

Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en de school. Samenhang in de opvoeding thuis en op school is daarbij erg belangrijk. Vaak heeft dat een positief effect op de schoolprestaties. Wij willen als school graag de contacten met alle ouders verbeteren/optimaliseren. Naast het uitspreken van een aantal wederzijdse verwachtingen, kunnen ouders nog op andere manieren bij de school betrokken te zijn. Ouders kunnen zitting nemen in de oudervereniging, de medezeggenschapsraad of in bepaalde werkgroepen.

 

Om de ouders nog meer in de gelegenheid te stellen mee te praten over het beleid en de ontwikkelingen van de school is er een klankbordgroep van ouders.

 

Deze klankbordgroep ouders is een informele overlegvorm naast oudervereniging en medezeggenschapsraad. De klankbordgroep ouders van De Stappen bestaat bij voorkeur uit 10-15 ouders, samengesteld uit de onder-, midden- en bovenbouw van onze school. Zij komen 3 tot 4 keer per schooljaar op uitnodiging van de directie of een van de leden bijeen. Het is een open gesprek tussen directie en een groep ouders over een onderwerp dat zowel de school als ouders raakt. Uit zo’n gesprek kunnen verbeterpunten voortkomen. Deze worden besproken met het team en weer teruggekoppeld naar de ouders. Tijdens de bijeenkomsten wisselen de ouders met directie en evt. een teamlid van gedachten over voorgelegde zaken met als doel zaken beter of meer tegemoet te laten komen aan de behoeften en verwachtingen van ouders en hun kinderen, de leerlingen.

 

Uitgangspunt voor de gesprekken zijn o.a. de verbeterpunten vanuit een ouderenquête, het schoolplan, schoolontwikkelingen, onderwerpen/zaken die bij (veel) ouders leven, etc. De klankbordgroep is nadrukkelijk geen klachtencommissie, maar een informele gesprekspartner.

 

Bij de samenstelling van de klankbordgroep streven we een diversiteit van ouders na, zoals levensbeschouwelijk, leeftijd, nationaliteit en opleidingsniveau. Ouders nemen bij voorkeur zitting voor tenminste een jaar (dit is een iets andere werkwijze dan in voorgaande jaren).

 

De school is initiatiefnemer en draagt de onderwerpen aan. Onderwerpen die ouders zelf aandragen kunnen voor een volgende bijeenkomst worden geagendeerd. De klankbordgroep ouders van De Stappen is een meedenkpanel. Er dient goed gecommuniceerd te worden over wat er met de opbrengst van het gesprek is of wordt gedaan. Via MijnSchoolInfo zullen alle ouders geregeld op de hoogte worden gebracht van de activiteiten van de klankbordgroep ouders.


Doel van de klankbordgroep ouders:

 • een bijdrage leveren in het kader van kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg.
 • een rol spelen in de horizontale verantwoording over de kwaliteit van de school en over haar plannen om die kwaliteit te borgen c.q. te versterken en reflecteren ouders op die informatie en die plannen.
 • de communicatie tussen school en ouders meer in het algemeen bevorderen.


Wat er voorgelegd en besproken kan worden:

 • Toekomstige ontwikkelingen, zoals nieuwbouw, onderwijsconcept – en inhoud, pedagogisch beleid.
 • Concrete onderwerpen, ervaren knelpunten of bereikte resultaten op het terrein van:
 • het onderwijs, de lessen, de leraren, een onderwijskundige vernieuwing, de invulling van de levensbeschouwelijke identiteit.
 • de pedagogische aanpak: de regels, aanpak van schoolverzuim, schorsing.
 • de communicatie met ouders.
 • het imago van de school
 • De uitkomsten van ouderenquêtes, bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in achterliggende oorzaken en beweegredenen van ouders.
 • Prioriteiten die de school zichzelf heeft gesteld voor komende jaar.
 • Ontwikkelingen in het dorp waarop de school kan inspelen.