Leerlingenraad KPO Basisschool De Stappen

Wat is een leerlingenraad ?

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

 

Wat doet de leerlingenraad ?

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz.


Waarom een Leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • De betrokkenheid van de leerlingen bij school wordt bevorderd.
 • Leerlingen krijgen verantwoordelijkheid voor schoolse zaken.
 • Leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
 • De kwaliteit van de schoolorganisatie wordt bevorderd.
 • Leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Het kritisch denkvermogen en probleemoplossend vermogen worden gestimuleerd.
 • Het actief burgerschap wordt bevorderd.

 

Wie zitten in de leerlingenraad ?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 5 t/m 8. Uit elke klas wordt 1 leerling gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school.

 

Wat wordt er van de leden van de Leerlingenraad verwacht?

 • Goed kunnen luisteren
 • Een eigen mening hebben.
 • Elkaars mening te respecteren
 • Openstaan voor ideeën van anderen
 • Betrouwbaar zijn
 • Lef hebben om dingen te durven  zeggen en  te presenteren
 • Door middel van argumenten een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is.
 • Overleggen en samenwerken
 • Eigen verantwoordelijkheid nemen

 

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

 • Bespreekpunten uit de ideeënbus.
 • De inrichting van het schoolplein.
 • Adviezen geven voor het schoolreisje.
 • Advies geven bij verschillende festiviteiten.
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
 • Advisering bij de schoolversiering.
 • Evalueren schooltijden.
 • Advisering over aanschaf spelmateriaal.

 

Hoe werkt de leerlingenraad ?

Deze groep komt 4-6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg.

 

De verkiezingen:

De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 organiseren zelf de verkiezingen. Kinderen die interesse hebben om plaats te nemen in de leerlingenraad geven dit aan en motiveren hun keuze aan de klas. De groepsleerkracht organiseert naar eigen inzicht de verkiezing. Het is mogelijk de leerlingen campagne te laten voeren en door middel van een officieel stembiljet de klas te laten stemmen. Het kind dat gekozen wordt vertegenwoordigt de groep. Ieder schooljaar vinden de verkiezingen opnieuw plaats aan het begin van het schooljaar. Zittende leden zijn herkiesbaar. Leerkrachten mogen niet deelnamen aan de stemming.

 

Samenstelling raad:

In de groepen 5 t/m 8 worden per groep 1-2 kinderen gekozen. Dat betekent dat de Leerlingenraad zal bestaan uit 5-10 leerlingen. Samen met de directie worden de rollen verdeeld onder de verkozen leerlingen, bijvoorbeeld een voorzitter, notulist en iemand die een stukje/verslagje maakt voor in de nieuwsbrief.

 

De voorzitter stelt de agenda samen, door in de week voorafgaand aan de vergadering contact op te nemen met de leden van de leerlingenraad. De leden dienen zich verdiept te hebben in de ingeleverde ideeën uit de ideeënbus (zie verder op onder het kopje ideeënbus).

 

De raad wordt begeleid door de directeur.


Vergaderfrequentie:

Eén keer per 6-8 weken komt de raad bij elkaar. Deze data worden z.s.m. bekend gemaakt, bij voorkeur op een vaste dag en tijdstip. Het verslag komt in beknopte vorm in de nieuwsbrief te staan.


Ideeënbus:

Bij het directiekantoor staat een ideeënbus. Hier kunnen de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 ideeën om de school te verbeteren in stoppen. Hierover gaat de Leerlingenraad zich dan buigen.


Vertegenwoordigers:

Voor schooljaar 2020-2021 zijn de volgende leerlingen als vertegenwoordiger voor de leerlingenraad gekozen:

vanuit groep 5: Saar Coppens

vanuit groep 6: Milan van Gastel

vanuit groep 6/7: Gijs Sebregts

vanuit groep 7: Isa Goossens

vanuit groep 8:  Djana van Eekeren