Inspraak van ouders en personeel op school

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De MR vergadert zes keer per jaar over het schoolbeleid, samen met de directeur van De Stappen. Op De Stappen wordt de MR gevormd door drie vertegenwoordigers van het personeel van de school en drie vertegenwoordigers van de ouders. De MR van De Stappen is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van KPO, de overkoepelende organisatie van scholen waar De Stappen toe behoort.


Waarom een MR?

Volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs is elke school verplicht een MR te hebben. Het doel hiervan is de inspraak van ouders en personeel op de school te vergroten.


Wat doet de MR?

De directie van de school is verplicht bepaalde onderwerpen voor te leggen aan de MR. De MR moet over deze onderwerpen adviseren en in sommige gevallen is de instemming van de MR nodig. Het gaat daarbij niet om individuele en incidentele zaken, maar over zaken die op iedereen betrekking kunnen hebben. De MR heeft ook nog een initiatiefrecht. Dat betekent dat de MR zaken ter discussie mag stellen of ongevraagd advies kan uitbrengen richting de schooldirectie.


Hoe kunt u de MR volgen?

De MR is voorstander van een transparante communicatie. Voorafgaand aan een vergadering worden de agendapunten op de site geplaatst. De notulen van een vergadering kunt u inzien, u kunt deze opvragen via een mail naar r.dam@kporoosendaal.nl Wilt u meer weten over een MR-agendapunt en/of -standpunt? Wilt u aan het schoolbeleid gerelateerde onderwerpen aandragen en in de MR laten bespreken? Neem dan contact op met MR via r.dam@kporoosendaal.nl


U in de MR?

In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbetert u de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. Dit alles in het belang van onze kinderen. De moeite waard, toch?! Als u interesse heeft om lid van de MR te worden, nodigen we u graag uit om u aan te melden bij het secretariaat. U wordt dan tijdig geïnformeerd over vacatures. Als dat nodig is, zal een verkiezing worden uitgeschreven.