Een belangrijke rol voor alle ouders

Een belangrijke rol voor alle ouders

Wat is de oudervereniging?

Alle ouders/verzorgers, die een kind op basisschool de Stappen hebben, zijn automatisch lid van de oudervereniging. Veel leden van de vereniging zijn op school actief als hulpouder, bijvoorbeeld als leesouder of klassenouder.

 

Wat is de doelstelling van de oudervereniging?

De vereniging wil de samenwerking tussen de ouders, het team (de leerkrachten) en de medezeggenschapsraad bevorderen met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school. 

 

Wat is de Ouderraad?

De Ouderraad, in de wandelgangen OR geheten, is het bestuur van de oudervereniging, met daaraan toegevoegd een lid van de directie en een vertegenwoordiger namens de leerkrachten. De OR rapporteert direct, indien nodig, aan de directeur. De OR bestaat uit maximaal 19 leden en vergadert ongeveer 4 maal per schooljaar.

 

Wat doet de Ouderraad?

De OR heeft een coördinerende taak tussen team en ouders, omdat het ondoenlijk is om als leerkracht met iedere ouder contact te houden over het totale schoolgebeuren. De OR is echter geen bemiddelingsorgaan. Bij persoonlijke problemen of klachten die u met/over de leerkracht van uw kind heeft, dient u zelf de betreffende persoon aan te spreken.

 

Werkgroepen 

Binnen de OR werken we met werkgroepen. Er zijn werkgroepen voor Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Sportdag, Verkeer en Lief en Leed.  Een werkgroep bestaat uit min. 2 OR leden, ouders en 1 a 2 leerkrachten. Lijkt het u leuk om deel te nemen aan een werkgroep, geef u dan op via het mailadres: or@destappenkpo.nlo.v.v. uw naam en de werkgroep waar u graag bij wilt aansluiten.

 

Ouderraad

 

Op dit moment bestaat de OR uit de volgende bestuursleden:

Sandra Loos,  Wendy Gommers, Wendy Oomes, Marjolein Koenraadt, Johanna Hornman, Azarja Hage, Jac Borghouts, Liesbeth Molenaar en Sietske van Overveld.

 

Natuurlijk horen wij graag tips, verbeterpunten en ideeën van u. U kunt altijd één van onze OR-leden aanspreken en per email zijn wij te bereiken via: or@destappenkpo.nl.

 

Vergaderingen Ouderraad schooljaar 2020/2021

Tijdens de OR-vergaderingen worden tal van schoolse aangelegenheden besproken. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden in de lerarenkamer plaats.  Aanvang 19.45 uur.

U bent op deze vergaderingen van harte welkom! 

 

De volgende data zijn er dit schooljaar vergaderingen:

14 sept - 3 nov- 20 jan - 20 mei