Een belangrijke rol voor alle ouders

Wat is de oudervereniging?

Omdat uw kind zo’n 20 uur per week onder de hoede van een leerkracht staan, komt een deel van zijn of haar opvoeding ook bij school te liggen. Om u hierbij te betrekken, bestaat er op school een oudervereniging. Alle ouders/verzorgers, die een kind op basisschool de Stappen hebben, zijn automatisch lid van de oudervereniging. Veel leden van de vereniging zijn op school actief als hulpouder, bijvoorbeeld als leesouder, computerouder of klassenouder.

 

Wat is de doelstelling van de oudervereniging?

De vereniging wil de samenwerking tussen de ouders, het team (de leerkrachten) en de medezeggenschapsraad bevorderen met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school. 

 

Wat is de Ouderraad?

De Ouderraad, in de wandelgangen OR geheten, is het bestuur van de oudervereniging, met daaraan toegevoegd een lid van de directie en een vertegenwoordiger namens de leerkrachten. De OR rapporteert direct, indien nodig, aan de directeur. De OR bestaat uit maximaal 19 leden en vergadert ongeveer zes maal per schooljaar. In het najaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waarvoor alle ouders een uitnodiging ontvangen.

 

Wat doet de Ouderraad?

De OR heeft een coördinerende taak tussen team en ouders, omdat het ondoenlijk is om als leerkracht met iedere ouder contact te houden over het totale schoolgebeuren. De OR is echter geen bemiddelingsorgaan. Bij persoonlijke problemen of klachten die u met/over de leerkracht van uw kind heeft, dient u zelf de betreffende persoon aan te spreken. Tijdens de OR-vergaderingen worden tal van schoolse aangelegenheden besproken. Deze vergaderingen zijn openbaar en de data worden in De Stappen Info en in de schoolkalender bekend gemaakt. U bent op deze vergaderingen van harte welkom!

 

Binnen de OR werken we taakgericht, afhankelijk van de tijd en interesse die men heeft. Onder het moto: vele handen maken licht werk, is alle hulp meer dan welkom. Er zijn binnen de OR verschillende werkgroepen actief. Bijvoorbeeld rondom festiviteiten als Sinterklaas en Kerst, de open dag, het afscheid van groep 8 en de schoolreisjes. Deze werkgroepen vragen hierbij assistentie van de ouderraad en eventueel nog meer hulpouders.

Contact Ouderraad

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

Agnes Franken Voorzitter
Angéla Timmermans  Secretaris
Marc van Wezel   Penningmeester
Amanda van Gastel Ankie de Bruijn
Frans van Efferen
Jannine Broeren
Jeroen de Waal
Johanna Hornman
Mirella Broos
Sabrina Voorheijen
Sandra Vos
Wendy Gommers


U kunt contact opnemen met de ouderraad per email: or@destappenkpo.nl
Ook hebben wij een postvak OR bij de overige postvakken binnen de stappen.  

 

De vergaderingen schooljaar 2016/2017

U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. De volgende data zijn er vergaderingen in de teamkamer van De stappen van 19.45 tot 21.30

 maandag 26 sept. Jaarvergadering en klassenouders

Dinsdag 8  november 

Woensdag 11 januari 

Donderdag 16 maart 

Dinsdag 16 mei 

Dinsdag 20 juni