Onderwijs

Vanuit onze visie op onderwijs en ontwikkeling van kinderen stellen wij het kind centraal. Hierbij realiseerden wij ons al snel dat als je het kind centraal stelt, je niet de leerstof leidend moet laten zijn. We moeten uitgaan van talenten, vaardigheden en capaciteiten van het kind.

Met dit uitgangspunt willen we maatwerk aan de kinderen leveren op basis van leerdoelen en leerlijnen. Het huidige leerstofjaarklassensysteem biedt onvoldoende mogelijkheden om onze visie te realiseren. Dat betekent dat je het onderwijs anders moet gaan organiseren. Hierbij hebben we gekozen voor het organisatiemodel, waarbij we uitgaan van de indeling in “units”. Dit organisatiemodel geeft ons veel mogelijkheden om het onderwijs flexibel en op maat in te richten.

KPO kindcentrum De Stappen is opgedeeld in 4 units: 

  • unit 1: 0 t/m 2 jaar
  • unit 2: 3 t/m 6 jaar
  • unit 3: 6 t/m 10 jaar
  • unit 4: 10 t/m 12 jaar

Iedere unit bestaat uit heterogene basisgroepen (= meerdere leeftijden bij elkaar).

 

Brabants verkeersveiligheidslabel

Ons kindcentrum vindt het belangrijk dat de leerlingen zich veilig, verantwoord en vaardig in het verkeer kunnen bewegen. Daarom neemt Kindcentrum De Stappen al jaren deel aan het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL)

Concreet betekent dit dat wij jaarlijks aandacht besteden aan verkeerseducatie en ons, samen met gemeente en ouders, inspannen voor een verkeersveilige schoolomgeving. Daarom bieden wij de leerlingen actuele verkeerseducatie, zowel in de theorie als in de praktijk. Zo vindt er jaarlijks de fietscontrole plaats, waarbij we met hulp van ouders de fietsen van de kinderen controleren op veiligheid en verlichting. Ook in de klas is er dan aandacht voor zichtbaarheid in het verkeer. Hiernaast zijn er ook praktische projecten zoals Verkeerskunsten en ANWB Streetwise, waar wij jaarlijks aan deelnemen.

In unit 4 is er extra aandacht voor verkeer. Zo gaan de kinderen van groep 7 ieder jaar naar het verkeersdoolhof in Roosendaal. Ook nemen zij deel aan zowel het theoretisch en praktisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Zo willen we de kinderen voorbereiden op hun deelname aan het verkeer, wanneer zij later naar de middelbare school gaan op de fiets.

Natuurlijk is er ook aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk gemaakt.

Uiteraard is verkeerseducatie niet alleen een verantwoordelijkheid van de school. Ouders en verzorgers hebben hierin een voorbeeldfunctie die vaak bepalend is voor de verkeersopvoeding van hun kind. Daarom zijn wij ieder jaar op zoek naar verkeersouders die zich willen aansluiten bij de werkgroep verkeer om ons te helpen ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van verkeersactiviteiten. Mocht u interesse hebben, mag u contact opnemen met Ellen de Groen of Pamela Schreurs.