Zorg

Wij willen al onze leerlingen de juiste aandacht en zorg geven. De groepsleerkrachten signaleren, observeren, informeren, registreren en bieden zorg in de groep aan alle kinderen. Is het nodig om extra zorg te bieden? Dan kan de leerkracht de instructietafel inzetten. Als voorbereiding op Passend Onderwijs, en om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen, werken alle leerkrachten voor de basisvakken  technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen met  groepsplannen.

Als een kind extra hulp nodig heeft

Soms heeft een kind extra hulp nodig omdat het moeite heeft de leerstof zelfstandig op te nemen. Andere kinderen kunnen juist ‘meer’ aan dan de  “gewone” leerstof. Ook zijn er kinderen die problemen hebben met sociaal-emotionele vaardigheden. Een leerkracht moet goed om kunnen gaan met deze verschillen in de groep. In principe geeft een leerkracht alle hulp in de groep. Soms is er echter extra/speciale hulp nodig. De leerkracht gaat hiervoor in overleg met de intern begeleider. Wij handelen op school vanuit vijf zorgniveaus:

Zorgniveau   1

De leerkracht signaleert en biedt extra zorg in de groep.

Zorgniveau   2

Collegiale consultatie; de leerkracht vraagt hulp/advies aan collega's. De leerkracht gaat in overleg met de ouders.

Zorgniveau   3

De leerkracht gaat in overleg met de intern begeleider (eventueel inbreng   zorgteam, observaties uitvoeren).

Zorgniveau   4

a. Inzet gespecialiseerde leerkrachten vanuit de school.

b. Inzet externe deskundigen (inbreng consultatie, aanmelden schoolmaatschappelijk werk, aanmelden Zorg Advies Team.

Zorgniveau   5

Verwijzing SO/SBO. Soms zijn we niet in staat om een leerling verder te helpen. In dit geval wordt de leerling, in overleg met de ouders, aangemeld en mogelijk geplaatst op een speciale school voor basisonderwijs.

Daarnaast beschikken we als school over een jeugdprofessional, dat is op dit moment Wilma Veraart.

Wilma is werkzaam via het WegWijs Roosendaal  (www.wegwijsroosendaal.nl) en te bereiken via w.veraart@roosendaal.nl