Kindcentrumraad

Missie en visie

De Kindcentrumraad (KCR) is een samenwerking tussen de Medezeggenschapsraad (MR), Oudercommissie (OC) en personeel van het kindcentrum. De raad denkt mee met de directie, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten advies- of zelfs instemmingsrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de KCR. De KCR praat bijvoorbeeld mee over zaken als jaarplanning, begroting, pestprotocol. Een goed functionerende KCR kan een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid in het kindcentrum.

De raad staat voor betrokkenheid bij het kindcentrum. Onze missie is om de belangen van de kinderen, het personeel en de ouders te waarborgen en behartigen. Dit ter bevordering van een prettige en veilige omgeving om te ontwikkelen. De KCR toetst het beleid van het kindcentrum door advies en instemming te geven, maar ook juist door open in gesprek te gaan met de leiding van het kindcentrum.

Bereikbaarheid

De KCR is vertegenwoordiger van de achterban van de opvang en het onderwijs. Heeft u als ouder ideeën of andere vragen aan de KCR? Benader dan een van onze KCR-leden of stuur een mail naar:  kcraaddestappen@kporoosendaal.nl

Vergaderdata 2023-2024
12-09-2023 
07-11-2023 
16-01-2024 
05-03-2024 
21-05-2024
10-06-2024

Notulen 2022-2023

-KCR vergadering 21 september 2022

-KCR vergadering 13 maart 2023

-KCR vergadering 19 juni 2023