Organisatie

Indeling van de school

Onze kindcentrum is verdeeld in 4 units. Binnen deze units zijn stamgroepen en deze zijn samengesteld door leerlingen uit verschillende leeftijdsgroepen. 

De heterogene stamgroepen op school zijn als volgt verdeeld:

  • Unit 1: Baby’s en dreumesen
  • unit 2: peuters + gr 1-2-3
  • unit 3: gr 4-5-6
  • unit 4: gr 7-8

Bij de ondersteuning voor de kinderen met specifieke behoeften (op gebied van leren, gedrag en meer- of hoogbegaafdheid) worden de leerkrachten ondersteund door de kerngroep “onderwijs”.

Groepsindeling

De school heeft een heterogene (meerdere leeftijden bij elkaar) groepsindeling. In onze visie stellen we dat we het kind centraal moeten stellen en niet de leerstof. Door naar de onderwijsbehoeften (talenten, vaardigheden en capaciteiten) van het kind te kijken moet je ook kijken naar de organisatie- en samenwerkingsvorm, waarin je optimaal tegemoetkomt aan deze onderwijsbehoeften. Het huidige (leerstofjaarklassen)systeem biedt onvoldoende flexibiliteit om deze doelstelling te behalen. Onderwijs organiseren in units is flexibel en daagt kinderen uit om talenten, vaardigheden en kennis optimaal, op eigen niveau, te ontwikkelen. We hebben daarom bewust gekozen voor heterogene stamgroepen, hierbij zitten dus kinderen van meerdere leeftijden bij elkaar in een stamgroep.

Het aantal groepen op de school hangt voornamelijk af van het aantal aanmeldingen van leerlingen en het beschikbare personeel. Bij de indeling in stamgroepen houden we rekening met de sociaal-emotionele ontwikkeling, verdeling jongens/meisjes, de didactische ontwikkeling en vriendjes/vriendinnetjes. Uiteraard worden de kinderen nauw betrokken bij de indeling in stamgroepen en wordt ook naar hun argumenten, voorkeuren en inzichten gevraagd. En plaatsing in een stamgroep betekent niet dat vriendjes en vriendinnetjes elkaar overdag niet meer zien (zoals in het huidige systeem wel voorkomt). Tijdens werkblokken werken kinderen samen in de unit en komen ze vriendjes en vriendinnetjes tegen en kunnen ze daarbij ook de keuze maken juist wel of niet met elkaar samen te werken. (Soms kan de keuze ook zijn, iemand op te zoeken, die jou kan helpen met de leerstof of een presentatie).