Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.30 - 14.30 uur

08.30 - 14.30 uur

Dinsdag

08.30 - 14.30 uur

08.30 - 14.30 uur

Woensdag

08.30 - 12.30 uur / middag vrij

08.30 - 12.30 uur  / middag vrij

Donderdag

08.30 - 14.30 uur

08.30 - 14.30 uur

Vrijdag

08.30 - 12.30 uur / middag vrij

08.30 - 14.30 uur

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen komen dan zelfstandig naar de stamgroep voor de inloop. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de stamgroep aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. Tussen de middag eten de kinderen op school. Om 14.30 uur is de school uit en kunt u uw kind op komen halen.

De kinderen hebben tussen de middag 45 minuten pauze (15 min samen lunchen met de leerkracht en 30 minuten buiten speelpauze).

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
Meivakantie 22 april t/m 3mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 8 juli t/m 18 augustus 2024

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Wat is een leerlingenraad ?

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

Wat doet de leerlingenraad ?

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz.

Waarom een Leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • De betrokkenheid van de leerlingen bij school wordt bevorderd.
 • Leerlingen krijgen verantwoordelijkheid voor schoolse zaken.
 • Leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
 • De kwaliteit van de schoolorganisatie wordt bevorderd.
 • Leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Het kritisch denkvermogen en probleemoplossend vermogen worden gestimuleerd.
 • Het actief burgerschap wordt bevorderd.

Wie zitten in de leerlingenraad ?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 5 t/m 8. Uit elke klas wordt 1 leerling gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school.

Ouderparticipatie zien wij als actieve deelname van ouders aan activiteiten op school, hand en span diensten op school, de ouderraad of medezeggenschapsraad. Op De Stappen zien we deze vormen van ouderparticipatie terug. We zien dit als een kans in de vorm van ontwikkelingen die de samenwerking tussen de school, ouders en maatschappelijke omgeving versterken. De Stappen wil de dialoog aangaan met ouders om elkaars perspectief op opvoeding te leren kennen en te investeren in een vertrouwensrelatie. Dit betekent ook goede afspraken maken over de wederzijdse verwachtingen, en over de waarden en normen die op de school gelden.

De betrokkenheid en samenwerking tussen ouders en school vinden wij belangrijk omdat de samenhang in de opvoeding thuis en op school een positief effect kan hebben op de ontwikkeling en de schoolprestaties van de kinderen. We willen daarom als school de contacten met de ouders verdiepen en versterken.

Informatievoorziening aan de ouders

De ouders van de school worden op de volgende manieren van informatie voorzien:

 • “Gouden Weken’’ gesprek: Dit ouder/kind /leerkrachtgesprek is een gesprek waarin wij als leerkrachten graag luisteren naar wat u en uw kind ons kunnen vertellen over o.a. hobby’s, sport, vriendjes en sterke kanten van uw kind. Dit is voor ons belangrijk, we weten daardoor waar we het komende jaar aandacht voor moeten hebben. Dit gesprek wordt met alle ouders en kinderen gevoerd in de eerste periode van het schooljaar.
 • Open Dag: Jaarlijks wordt er voor alle belangstellenden een open dag georganiseerd. Kinderen, ouders, familie, dorpsbewoners, collega’s zijn welkom om onze school van binnen te bekijken. 
 • Rapportbesprekingen: Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd om het welbevinden van uw kind en zijn/haar ontwikkelingen te komen bespreken. Vanaf groep 6 zijn dit gesprekken waarin de leerkracht samen met de ouders én de kinderen in gesprek gaan over de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van het kind.
 • Nieuwsbrieven: Regelmatig kunt u via SocialSchools de nieuwsbrief lezen. Via een mail wordt u hierop geattendeerd.
 • Afspraken maken: Naast deze informatievoorzieningen kunt u ook altijd een afspraak maken met de leerkrachten van uw kind of met de directie van de school.

Voor een snelle en effectieve wijze van communiceren maken we gebruik van “SocialSchools”, een digitaal informatiesysteem. We hebben ook een Facebook-pagina waarop we foto’s plaatsen van leuke activiteiten op school.

 

Een belangrijke rol voor alle ouders

Wat is de oudervereniging?
Alle ouders/verzorgers, die een kind op basisschool de Stappen hebben, zijn automatisch lid van de oudervereniging. Veel leden van de vereniging zijn op school actief als hulpouder, bijvoorbeeld als leesouder of klassenouder.

Wat is de doelstelling van de oudervereniging?
De vereniging wil de samenwerking tussen de ouders, het team (de leerkrachten) en de medezeggenschapsraad bevorderen met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school. 

Wat is de Ouderraad?
De Ouderraad, in de wandelgangen OR geheten, is het bestuur van de oudervereniging, met daaraan toegevoegd een lid van de directie en een vertegenwoordiger namens de leerkrachten. De OR rapporteert direct, indien nodig, aan de directeur. De OR bestaat uit maximaal 19 leden en vergadert ongeveer 4 maal per schooljaar.

Wat doet de Ouderraad?
De OR heeft een coördinerende taak tussen team en ouders, omdat het ondoenlijk is om als leerkracht met iedere ouder contact te houden over het totale schoolgebeuren. De OR is echter geen bemiddelingsorgaan. Bij persoonlijke problemen of klachten die u met/over de leerkracht van uw kind heeft, dient u zelf de betreffende persoon aan te spreken.

Werkgroepen 
Binnen de OR werken we met werkgroepen. Er zijn werkgroepen voor Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Sportdag, Verkeer en Lief en Leed.  Een werkgroep bestaat uit min. 2 OR leden, ouders en 1 a 2 leerkrachten. Lijkt het u leuk om deel te nemen aan een werkgroep, geef u dan op via het mailadres: or@destappenkpo.nlo.v.v. uw naam en de werkgroep waar u graag bij wilt aansluiten.

Ouderraad
Op dit moment bestaat de OR uit de volgende bestuursleden:

Sandra Loos,  Wendy Gommers, Wendy Oomes, Marjolein Koenraadt, Jac Borghouts, Liesbeth Molenaar en Sietske van Overveld.

Natuurlijk horen wij graag tips, verbeterpunten en ideeën van u. U kunt altijd één van onze OR-leden aanspreken en per email zijn wij te bereiken via: or@destappenkpo.nl.

 

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De MR vergadert zes keer per jaar over het schoolbeleid, samen met de directeur van De Stappen. Op De Stappen wordt de MR gevormd door drie vertegenwoordigers van het personeel van de school en drie vertegenwoordigers van de ouders. De MR van De Stappen is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van KPO, de overkoepelende organisatie van scholen waar De Stappen toe behoort.

Waarom een MR?

Volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs is elke school verplicht een MR te hebben. Het doel hiervan is de inspraak van ouders en personeel op de school te vergroten.

Wat doet de MR? 

De directie van de school is verplicht bepaalde onderwerpen voor te leggen aan de MR. De MR moet over deze onderwerpen adviseren en in sommige gevallen is de instemming van de MR nodig. Het gaat daarbij niet om individuele en incidentele zaken, maar over zaken die op iedereen betrekking kunnen hebben. De MR heeft ook nog een initiatiefrecht. Dat betekent dat de MR zaken ter discussie mag stellen of ongevraagd advies kan uitbrengen richting de schooldirectie.

Hoe kunt u de MR volgen?

De MR is voorstander van een transparante communicatie. Voorafgaand aan een vergadering worden de agendapunten op de site geplaatst. De notulen van een vergadering kunt u inzien, u kunt deze opvragen via een mail naar mr@destappenkpo.nl Wilt u meer weten over een MR-agendapunt en/of -standpunt? Wilt u aan het schoolbeleid gerelateerde onderwerpen aandragen en in de MR laten bespreken? Neem dan contact op met MR via mr@destappenkpo.nl 

U in de MR?

In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbetert u de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. Dit alles in het belang van onze kinderen. De moeite waard, toch?! Als u interesse heeft om lid van de MR te worden, nodigen we u graag uit om u aan te melden bij het secretariaat. U wordt dan tijdig geïnformeerd over vacatures. Als dat nodig is, zal een verkiezing worden uitgeschreven.

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden de school niet naar school kan komen, wordt u vriendelijk verzocht dit 's-ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden. Dat kan op twee manieren:

Via onze schoolcommunicatieapp SocialSchools:

Via de app op je telefoon kun je absenties bereiken via 'Administratie' in het menu:

 • Absentie melden.
 • Administratie > Naam van het kind > Absenties > Absentie melden.

OF

Telefonisch contact op te nemen middels telefoonnummer: 0165-302226

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op, om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons destijds heeft opgegeven.

Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we ditzelfde nummer om u te informeren.

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar https://www.kporoosendaal.nl/handige-info/privacy/

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar https://www.kporoosendaal.nl/handige-info/klokkenluidersregeling/

Bekijk hier het Stroomschema klachten 

Voor alles over het ouder- en jeugdsteunpunt verwijzen wij u naar kporoosendaal.nl/handige-info/ouder-en-jeugdsteunpunt